Karakter boyutu :
Metni küçült Metni büyüt
Çevre Tasarımı Proje Yarışması
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri                                      PEM-III Çevre Tasarımı Proje Yarışması
21-03-2017 / Duyurular


Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri
                                     PEM-III Çevre Tasarımı Proje Yarışması

MART 2017


YARIŞMA ŞARTNAMESİ 

Güneysu Belediyesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, 
Peyzaj Mimarlığı Bölümü


 1.YARIŞMANIN ADI .............................................................................................................................................................
 2

 2.YARIŞMANIN AMACI ......................................................................................................................................................
 2

 3. YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ .......................................................................................................................................
 3

 4. YARIŞMANIN YERİ ve KONUSU ...................................................................................................................................
 3

 5. İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ ...................................................................................................................................
 3

 6. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI ...........................................................................................................................
3

 7. ŞARTNAME TEMİN ADRESİ ..........................................................................................................................................
 4

 8. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER ..............................................................................................................................
4
 Danışman Jüri Üyeleri ..............................................................................................................................................
 4

Asli Jüri Üyeleri ........................................................................................................................................................
 4

 Yedek Jüri Üyeleri ....................................................................................................................................................
 4

 Raportörler ...............................................................................................................................................................
 4

 Raportör Yardımcıları ..............................................................................................................................................
 4

 9. YARIŞMA DÖKÜMANLARI  ..........................................................................................................................................
 5

 10. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER ...........................................................................................................................
 5

 11. YER GÖRME ....................................................................................................................................................................
 6

 12. YARIŞMACILARIN UYMAKLA ZORUNLU OLDUĞU ESASLAR ve YARIŞMADAN ÇIKARMA .....................
 6

 13. YARIŞMA TAKVİMİ ......................................................................................................................................................
 7

 14. SORU VE YANITLAR ....................................................................................................................................................
 7

 15. PROJELERİN TESLİM YERİ VE ŞARTLARI ...............................................................................................................
 7

 16. PROJELERİN SERGİLENME YERİ ve ZAMANI .......................................................................................................
7
 17. PROJELERİN GERİ VERİLMESİ ................................................................................................................................
7
 18. YARIŞMA SONUCUNUN İLANI ................................................................................................................................
8

 19. ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ ....................................................................................................................................
8

 20. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ ve YERİ ................................................................................................
8
 21. PROJELENDİRMEDE UYULACAK YÖNETMELİKLER .........................................................................................
8
 EK 1
 KİMLİK BELGESİ ..................................................................................................................................................
9

    


                                                                                             

1.YARIŞMANIN ADI


“Rize Güneysu Potomya Deresi Çevre Düzenleme Peyzaj Projesi Yarışması" dır.

2.YARIŞMANIN AMACI


“Rize Güneysu Potomya Deresi Çevre Düzenleme Peyzaj Projesi Yarışması"  ile Güneysu ilçesinin gelecek vizyonu hakkında mekânsal, kültürel, sanatsal, sportif ve ekolojik değerlerin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi, çok sayıdaki seçenek arasından koruma-kullanım dengesini gözeten işlevsel, sürdürülebilir, yenilikçi, ekonomik çözümleri içeren; özgün kimlikli mekânlar oluşturularak dere ile dere boyu rekreasyonel alanların bütünleştirilmesi bağlamında düzenlenecek bu alanın ilçenin yaşamına kazandırılması amaçlanmaktadır. Böylece ilçe turizmine katkı sunularak ekonomik katma değer sağlanmış olacaktır. Sonuç olarak Güneysu ilçesinde alternatif cazibe noktası olmaya aday bir merkez oluşturmak hedeflenmektedir.

Bu bağlamda;

•    Kullanıcıların dinlenme vb. gereksinimleri ve kentsel estetik, kullanılabilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri göz önünde bulundurularak çözümlerin geliştirilmesi,

•    Yarışma proje alanında yakın çevre ilişkilerinin kurulması, uyumu ve sürekliliğinin sağlanması,

•    Tasarımın özgün, geniş katılımlı kültürel etkinliklerin olacağı ve sürekli bir yaşam alanı olma niteliğini ifade etmesi,

•    Tasarımda açık ve kapalı alanlar ile işlevler arasında kabul edilebilir, uyumlu bir denge arayışına ulaşılması,

•    Tasarım alanının mevcut ve öneri ekosisteminin zenginleştirilip sürekli kılınması,

•    Yukarıda da değinilen alanın ilçeyle bütünleşmesinde ve kendi içerisinde önem kazanan ulaşım konseptinin ( yaya, kara, deniz, demiryolu, otopark vb) açıklıkla ifade edilmesi,

•    Yarışma alanına özel ve kamusal motorlu taşıtlar ile ulaşımın, mevcut karayollarından denetimli olarak sağlandığı, alan içerisinde ve alanın kent ile bağlantısının kurulduğu alanlarda ulaşım çözümlerinin yaya ve çevre dostu sistemler olarak tasarlanması,

•    Kentin mimari dokusunun ve buna bağlı olarak görünümünün iyileştirilmesi, 

•    Yakın çevresindeki doğal ve kültürel değerlerin, özelliklerin korunması, bu anlamda kentsel ve mimari, vb. alanlardaki yeni gelişmelerin bu değer ve özelliklere yabancılaşmamış olması,

•    Kullanımların içerik ve kimliğinin, halkın sürekli kullandığı açık alanların bir parçası  olarak  yeniden değerlendirilmesi/işlevlendirilmesi,

•    Kente katacağı imgesel değerler göz önünde bulundurularak tasarlanması, yarışmacılardan beklenmektedir.

Bu hedef doğrultusunda, ekonomik, özgün ve nitelikli mimari yaklaşımların, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; doğaya saygılı, sürdürülebilir, çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin belirlenmesi; güzel sanatların teşviki; ilgili mesleklerin gelişmesi; mesleki etik değerlerin gelişmesi ve katılımcıların uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.
                                                                          
3. YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ


Yarışma, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümünün üçüncü sınıf öğrencilerinin; planlama ve tasarım stüdyolarında üretilen projelere açık olup; serbest, ulusal ve tek kademeli fikir yarışmasıdır.
Yarışmanın ve teslim edilecek tüm dokümanların dili Türkçedir.

4. YARIŞMANIN YERİ ve KONUSU


Yarışmanın yeri Güneysu Belediyesi Hizmet Binası’dır. 
Yarışmanın konusu, Güneysu belediyesine bağlı sınırlar içerisinde yer alan Potomya Deresinin,  Güneysu Stadyumuna sınırı olan alanın rekreasyonel olarak tasarlanmasıdır.

5. İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ


Yarışmayı Açan Kurum: Güneysu Belediyesi, Rize

Yarışma Raportörlüğü: Güneysu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Adres: Güneysu Belediyesi Yusuf Hoca Cad. P.K 53350 Güneysu Rize 


Telefon:    +90 (464) 344 11 05 - Fax +90 434 344 12 23

E-posta:    iletisim@guneysu.bel.tr

6. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI


Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

a)    Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümünün üçüncü sınıf öğrencilerinin 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz yarıyılında üçüncü sınıfta planlama ve/veya tasarım stüdyolarında üretilen proje hazırlamış, proje dersini başarı ile tamamlamış lisans öğrencisi olmak, jüri üyeleri ve raportörlerle birinci dereceden akraba olmamak, tek proje ile yarışmaya katılmak, 
b)    Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı öğrencisi olmak,
c)    Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak, 
d)    Yarışma Şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak, 
e)    Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak, 

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte yarışmadan elenir. 

7. ŞARTNAME TEMİN ADRESİ


“Rize Güneysu Potomya Deresi Çevre Düzenleme Peyzaj Projesi Yarışması” Raportörlüğü

Adres: Güneysu Belediyesi Yusuf Hoca Cad. P.K 53350 Güneysu Rize 
Telefon: +90 (464) 344 11 05 
Fax +90 434 344 12 23
E-posta: iletisim@guneysu.bel.tr

8. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER


Danışman Jüri Üyeleri

•    Yrd. Doç. Dr. Serap YILMAZ (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü)
•    Yük. Pey. Mim. Engin AKTAŞ (PTM Proje Yürütme Kurulu Başkanı)

Asli Jüri Üyeleri

•    Halil TURAN (Güneysu Belediye Başkanı) 
•    İhsan Selim BAYDAŞ (Güneysu Kaymakamı) 


•    Prof. Dr. Turan YÜKSEK (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı)
•    Nagihan KAYNAK (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Kütüphane Daire Başkanı)
•    Mehmet KAZANCI (İl Genel Meclisi Başkanı)
•    Salih KURTULUŞ (İl Özel İdare Genel Sekreteri)
•    Sadullah KÖSE (Rize Kent Konseyi Başkanı)


Yedek Jüri Üyeleri

•    Prof. Dr. Gökhan ABAY (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı)


Raportörler

•    Doç. Dr. Banu BEKCİ (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi ve Dekan Yardımcısı )
•    Doç. Dr. Deryanur  DİNÇER (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi)

Raportör Yardımcısı

•    Arş. Gör. Fatih BEKİRYAZICI  (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü)
•    Arş. Gör. Türker OĞUZTÜRK  (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü)

9.    YARIŞMA DÖKUMANLARI 

“Rize Güneysu Potomya Deresi Çevre Düzenleme Peyzaj Projesi Yarışması” dokümanları dijital ortamda yarışmacılara iletilecek ve aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri içerecektir.

Yarışma Şartnamesi  

Kimlik Belgesi (Ek-1) 


1.     Potomya Deresi İdari Sınırları Haritası 
2.     Yarışma Alan Sınırlarını Gösteren Hâlihazır Harita ve Kadastro Durum (1/1000, 1/5000) 

3.     1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Paftası 
4.     1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Paftası 

5.     Yapı Yeri Uygulama ve Kot Krokisi
6.    Zemin Etüt Raporu 


7.    Proje Alanı Fotoğrafı 

8.    İklim Verileri 

9.    Proje Alanı Ulaşım Paftası 

10. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

Sörvey ve Leke Paftaları

-    Çalışma alanının sunduğu olanaklılıklar belirtilecektir,
-    Çalışma alanına yöneliklik konsept doğrultusunda hazırlanacaktır.  

Bitkisel Pafta

-    Plan, görünüş ve kesitler hazırlanacaktır.

Sert Zemin paftası

-    Plan, görünüş, detay ve kesitler hazırlanacaktır.

Kesitler

-    Kesitler 1/200 ölçeğinde sunulacak paftalara çizilecektir. 
-    Arazi genelini kapsayan, aralarındaki mekânsal ve yapısal ilişkiyi en iyi şekilde aktaracak gerekli sayıda 1/200 ölçeğindeki paftalarda siluet ve/veya kesitler verilecektir.

-    En az 1 kesit verilecektir. 

Görünüşler

-    Ölçek aranmaksızın tasarımı ve kullanılan malzeme farklılıklarını ifade edecek nitelikte çizilecektir. 

Üç Boyutlu (3D) Sunuşlar

-    Üç boyutlu görseller; tasarımın genelini, odak noktalarını, kentsel donatı, malzeme ve strüktür kararlarını yansıtmalıdır. 

Maket

-    1/200 ölçekli olacaktır. Renk ve teknik serbesttir. 


Projelerin Çizim ve Sunuş Biçimi

-    Proje pafta boyutları A0 (841 mm x 1189 mm) olacak, dikey ve yatay olarak tasarlanabilir. 

-    Toplam pafta sayısı minimum dört (4) adet olacaktır. 

-    Çizim tekniği serbesttir. 

-    Power pointte hazırlanacak sunu en az beş (5) dakikayı geçmeyecek şekilde projenin tüm verilerinin aktarıldığı alan çevresinde yer alan açık alanların, yakın çevre ile nasıl bütünleştiğinin açıklandığı, bitkisel ve yapısal peyzaja dair tasarımların sunuda yer alması beklenmektedir. Bu doğrultuda hazırlanacak sunum üç boyut özelliği taşımalıdır.

-    Projeler üzerinde kimlik belirleyici bilgiler yer alabilir.  

-    Tüm paftalar beyaz A0 (841 mm x 1189 mm) kâğıda yapıştırılmış olarak teslim edilecektir. 

-    Tüm paftaların sağ alt köşesinde pafta numarası ve pafta asılma şeması yer alacaktır. 

-    Yarışma paftaları, ayrıca A3 formatına küçültülerek 1 takım dosya halinde teslim edilecektir. 

-    Yarışmacılar, sunacakları tüm verileri dijital olarak da teslim edeceklerdir. Paftalar 300 dpi ve pdf formatında olmalıdır. 
         
                                                                      
11. YER GÖRME


Bu yarışmada çalışma alanını görmek zorunludur. 


12. YARIŞMACILARIN UYMAKLA ZORUNLU OLDUĞU ESASLAR ve YARIŞMADAN ÇIKARMA


Aşağıda belirtilen hususlara uymayan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek şartıyla yarışmadan çıkarılabilir:

1.    Kimlik zarfı veya zarfın içinde bulunması gerekli belgeleri bulunmayanlar. 

2.    Yarışma şartnamesinin “Yarışmaya Katılma Koşulları" maddesine uymayanlar. 


3.    Son teslim tarihi ve saatinden geç teslim edilen projeler. 
                                                      

13. YARIŞMA TAKVİMİ 


       Yarışmanın ilanı:    13 Mart
       Soru sormak için son tarih:    23 Mart 
 Proje teslim tarihi    20-23 Mart
       Sonuç açıklama tarihi    24 Mart (10:30)
       Ödül töreni:    24 Mart 
       Sergi:    27-31Mart


14. SORU VE YANITLAR


Yarışmacılar sorularını en geç yarışma takviminde belirtilen tarihte, resmi yazışma e-posta  adresine göndereceklerdir.

Soruların yanıtları yarışma takviminde belirtilen tarihte soru soran yarışmacılara e-posta ile gönderilecektir.


15. PROJELERİN TESLİM YERİ VE ŞARTLARI


Projeler şartnamede belirtilen yarışma raportörlüğüne elden teslim edilecektir.

Yarışma takviminde “son teslim alınma tarihi” olarak belirtilen günde en geç saat 17.00’ye kadar elden teslim edilecektir. 

En geç yarışma takviminde “son teslim alınma tarihi” olarak belirtilen günde saat 17.00’ye kadar yarışma raportörlüğüne teslim edilmeyen projelerden idare sorumlu değildir.


16. PROJELERİN SERGİLENME YERİ VE ZAMANI


Yarışmaya katılan projeler Güneysu Belediyesi Sergi Salonunda sergilenecektir. 


17. PROJELERİN GERİ VERİLMESİ


Ödül, mansiyon alan projeler teslim edilmeyecektir. Derece alamayan tasarım sahipleri, projelerini serginin bitimine müteakip 1 ay içerisinde, yarışmayı hazırlayan idareden, bizzat veya vekilleri aracılığıyla teslim alabilirler. İdare bu süre içerisinde alınmayan projelerden sorumlu değildir.


18. YARIŞMA SONUCUNUN İLANI


Yarışmanın sonucu http://guneysu.bel.tr/web adresinde ilan edilecektir.


19. ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ


   1. Ödül:    Tam Altın
 2. Ödül:    Yarım Altın
 3. Ödül:    Çeyrek Altın

   1. Mansiyon:     Plaket

  2. Mansiyon:     Plaket

  3. Mansiyon:     Plaket


Ödül ve mansiyonlar, sonuçların ilanından itibaren en geç 5 gün içinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. Maddesine göre net olarak ödenir.

20. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ VE YERİ


Yarışma sonuçlarının ilanından sözleşmenin imzalanmasına dek geçecek süre içinde idare ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar jüri hakemliğinde çözümlenecektir. Jüri hakemliğinin çözümlemesini kabul etmeyen adaylar hiçbir hak iddia edemeyeceklerini kabul etmiş sayılacaklardır. Ödül alan projelere ait her türlü fikri haklarda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uygulanacaktır.


21. PROJELENDİRMEDE UYULACAK YÖNETMELİKLER

Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan ilgili yönetmeliklere uyulacaktır.


                                                                                    
 

EK 1 KİMLİK BELGESİ


“Rize Güneysu Potomya Deresi Çevre Düzenleme Peyzaj Projesi Yarışması”  Kimlik Belgesi

“Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Kentsel Tasarım Projeleri Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yönetmeliği” kapsamında düzenlenen “Rize Güneysu Potomya Deresi Çevre Düzenleme Peyzaj Projesi Yarışması” şartnamesini okudum, aynen kabul ediyorum.

TARİH/İMZA:


ADI ve SOYADI:

DOĞUM YERİ ve YILI:

TC KİMLİK NO:

ÜNİVERSİTESİ:

FAKÜLTESİ:

BÖLÜMÜ:

TELEFON:

E-POSTA:

ADRES:

“Rize Güneysu Potomya Deresi Çevre Düzenleme Peyzaj Projesi Yarışması” yarışma katılımcıları imzaladıkları bu kimlik belgeleri ile projelerinin telif haklarını Güneysu Belediyesi devretmiş olacaklardır.  
Bu haber 613 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.
Güneysu Belediyesi
İhale Duyuruları
Taziye Duyuruları
Rize için hava durumu
Anketlerimiz
Web sitemizin yeni tasarımını nasıl buldunuz
Beğendim
Beğenmedim
İdare eder
İletişim Tel : +90 (464) 344 11 05 - Fax +90 464 344 12 23 Adres : Güneysu Belediyesi Yusuf Hoca Cad. P.K 53350
Güneysu Rize - E-Mail iletisim@guneysu.bel.tr
Tasarım : Rizedeyiz Bilgi İşlem