Ihaleler
İhale Başlığı 2 Adet Araç Satış İhalesi
İş Alanı
Tarihi 28.06.2019
 
İhale Açıklaması
 

Madde 1 -  İhalenin Konusu, Şekli, İşin Niteliği, Nevi Ve Miktarı

Güneysu Belediye Başkanlığına ait 2 adet ekonomik ömrünü tamamlamış çeşitli model ve marka aracın satışı için,  2886 sayılı Kanunun 45 nci Maddesi gereğince Açık Teklif (arttırma) Usulü ile  ihaleye çıkartılması;   

 

Madde 2 –Araç Özellikleri-Muhammen Bedelleri ve Geçici Teminat

 

S.No

Araç Bilgileri

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat Miktarı (%3)

1

KIA Sorento Marka Otomobil 2005 Model (4X4)  53 RT 222

30.000,00 TL

900,00 TL

3

BMC FATİH Marka 170.20 Kamyon (İtfaiye Aracı) 1996 model 53 RT 216

35.000,00 TL

1.050,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

2.1- İhaleye katılacak olanlar, ihale saatinden önce geçici teminat bedelini Güneysu Belediyesi Tahsilat Servisine yatıracaklardır. İhaleye teklif verilecek her bir araç için ayrı ayrı geçici teminat yatırılacaktır.

2.2- İhale muhammen bedellerine KDV dahil değildir.

2.3- İhale şartname bedeli 250,00-TL.dir. İhaleye katılacak olanlar şartname bedelini Belediyemiz Tahsilat Servisine yatıracaklardır. İhale için tek şartname bedeli yatırılacaktır.

 

Madde 3 - İhalenin Nerede, Hangi Tarih Ve Saatte Yapılacağı

3.1- İhale Usulü                       : 2886 sayılı Yasanın 45. ve müteakip maddeleri.

3.2- İhalenin yapılacağı Adres : Güneysu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu.

3.3- İhale tarihi                         : 17.07.2019 Çarşamba günü

3.4- İhale saati                          : 14:30

3.5. İhaleye iştirak edeceklerin, 4. maddede sıralanan belgelerin olduğu ihale dosyasını  17.07.2019 günü saat 14,30' dan önce Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri  gerekmektedir. Posta, kargo veya internet üzerinden yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3.6. İhale ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler ihale şartnamesini Güneysu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilir. Ayrıca www.guneysu.bel.tr. adresinden (araç satışı) ulaşabilir.

3.7. İhaleye katılacak istekli, bir araca teklif verebileceği gibi birden fazla araca da teklif verebilecektir.

 

Madde 4 - İhaleye Girebilme Şartları

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a-)  Tebligat için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermesi, (Gösterilecek bu adrese yapılacak tüm tebligatlar kanuni İkametgahına ve şahsına yapılmış tebligat olarak kabul edilecektir.)

b-) Geçici teminat yatırdığının belgesi,

c-) Şartname bedelinin yatırıldığının belgesi,

d-) Gerçek ve tüzel kişiler, Ortak girişimler adına vekaleten ihaleye katılacak ve teklifte bulunacaklar, yetkili olduklarına dair noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi, ihale saatine kadar İdareye vermeleri şarttır,

e-) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tüzel kişilerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesini vermeleri gerekmektedir.

f-) İstekliler tarafından her sayfası imzalanmış, tebligata esas beyanlı ihale şartnamesi,

 

Madde 5- İhaleye Katılamayacak Olanlar

2886 sayılı kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler gerek doğrudan doğruya, gerekse bilvasıta artırmaya giremezler. Bu yasağa uymayarak girenlerin üzerine ihale yapılmış ihale bozulur ve 62.madde hükmü tatbik olunur.

 

Madde 6 - Teminata İlişkin Esaslar

İhaleye Katılacaklar, ihalesine katılacakları araçların geçici teminatını yatıracaktır. Bu teminat ihale bedelinin ödenmesinden ve malın tesliminden sonra ilgiliye iade olunur.

Madde 7 - İdarenin Yetkisi   

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 29. maddesine göre; İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.

 

Madde 8 - İhalenin Onayı Veya İptali

İhale Komisyonları tarafından alınan ihale kararları karar tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde İta Amirlerince onaylanır veya iptal edilir. İta Amirince onaylanan ihale kararı, onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde üzerine ihale yapılana veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilecektir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanacaktır. Mektubun tebellüğ tarihinin bilinmemesi, tebliğin postaya verilmesini takip eden 7. (yedinci) günden sonra yapılması veya tebliğin hiç yapılmaması hallerinde, mektubun postaya verilmesini takip eden 7. (yedinci) gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır.   

İhale kararlarının İta Amirince iptal edilmesi halinde de durum, istekliye aynı şekilde bildirilecektir.

 

Madde 9 - İsteklinin Yetkisi       

Açık Arttırma Usulü ile ihaleye katılıp ta ihale üzerinde kalanlar bu satış işleminin bozulmasını isteyemezler. Aksine hareket edenlerin teminatları irad kaydedilir ve haklarında 2886 sayılı Yasanın İlgili hükümlerince işlem yapılır.

 

Madde 10 - Yasak Ve Cezalar    

İhalelerde ;

 1. Hile, desise, nüfus kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırma veya buna teşebbüs etmek,

 2. Yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek veya rekabeti kıracak söz söylemek, istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme tartışma yapmak,

 3. İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak,

  Yasak olup, yasaklara uymayanlar hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 84. ve 85. maddelerindeki hükümlere göre işlem yapılır.    

   

  Madde 11 – Ödeme, Teslim ve çeşitli hükümler

  11.1. İhalesi üzerinde kalan istekli, ihalenin tebliğini müteakip 15 (onbeş) gün içinde ihalede teklif ettiği araçların  satış bedelinin tamamını peşin olarak, Güneysu Belediyesi Tahsilat Servisine veya Güneysu Belediyesinin Ziraat Bankası Güneysu Şubesindeki TR12 0001 5001 5800 7287 990548 Nolu hesabına yatırılacaktır.

  11.2. Satış işlemlerinden doğan her türlü vergi, resim, harçlar ve karar pulu vb. bedeli istekli tarafından peşin olarak ödenecektir.

  11.3. Mal alımından doğacak KDV alıcıya aittir.

  11.4. İhaleye girenler satılığa çıkarılan araçları görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için araçların evvelce mevcut kusurlarından dolayı idarece hiçbir mesuliyet kabul edilmez.

  11.5. İhalesi yapılan araçlar bulunduğu yerde ve bedeli ödendikten sonra teslim edilir.

  11.6. Satılan araç alıcısına olduğu gibi teslim edilecek trafiğe çıkartmak için düzenlenecek tüm belge ve işlemleri alıcı tarafından yapılacak, İdareden herhangi bir ücret talep edemeyecektir.

   

  11.7. Satılan araçların teslimi, taşınması ve nakli esnasında doğabilecek her türlü hasar, zarar ve zaiyat için gerekli tedbirleri almak müşteriye ait olup bu konularda idarenin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

   

  Madde 12- Taahhüdün Yapılmaması Hali   

          İta amirlerince onaylanan ihale kararları üzerine ihale yapılana veya vekiline 2886 Sayılı Yasanın 32.maddesine göre tebliğ edilir.Ve 37.maddeye göre tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde istekli ihale bedelinin tamamını ödemesi gerekmektedir. Bu müddet içinde istekli ihale bedelini istekliye ait bulunan vergi, resim ve harçları yatırması diğer giderleri ödemesi gerekir. Bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir. 

             

  Madde 13 - Diğer Hususlar

  13.1. İhale ile Satışı yapılan resmi hizmet araçlarının alım satım bütün masraflarının alıcıya ait olduğunu.

  13.2. Bu şartnamede bulunmayan sair hususlarda sözleşme ve eklerinde yer alan hükümler aynen uygulanır.

  İhaleye katılan tüm istekliler bu şartname hükümlerini peşinen kabul ve beyan ederler.

   

  Madde 14  - İhtilafların Çözümü    

  Bu şartname, sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Rize Mahkemelerinde ve İcra Dairelerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda çözümlenir.

   

  Madde 15 - Yazılı Olmayan Hususlar

  İş bu şartnamede yazılı olmayan hususlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabidir.

   

  Bu şartnamede yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartnamede yazılı maddeleri aynen kabul ederek ve ihalesine girdiğim aracı görüp inceleyerek ihaleye girdiğimi, şartname gereği vermem gereken tüm belgeleri eksiksiz vereceğimi, ihale ile ilgili her çeşit tebligatın aşağıda yazılı adresime yapılacağını beyan ve taahhüt ederim.    ../07/2019

   

  Taahhüt Eden veya Vekili

   

  İmzası                               : …………………………………………………..

   

  Adı-Soyadı/ T.C. Nosu     : …………………………………………………..

   

  Yasal Adresi                    : …………………………………………………..

   

                                           :………………………….……………..…………..

   

  Telefon-Faks                    : …………………………….

   

  Tarih                                : ……../07/2019

   

  ( İşbu şartname   2   sayfa ve 15 (onbeş) maddeden ibarettir. )

   

   

   

   

      Rıfat ÖZER                Vedat HIZIR             Ahmet MERCAN               Adnan İSTİF

  Encümen Başkanı                 Üye                                  Üye                       Yazı İşleri Müdürü

   

   

   

 
Son Ihaleler
 
Güneysu Belediyesi
İhale Duyuruları
Taziye Duyuruları
Rize için hava durumu
Anketlerimiz
Web sitemizin yeni tasarımını nasıl buldunuz
Beğendim
Beğenmedim
İdare eder
İletişim Tel : +90 (464) 344 11 05 - Fax +90 464 344 12 23 Adres : Güneysu Belediyesi Yusuf Hoca Cad. P.K 53350
Güneysu Rize - E-Mail iletisim@guneysu.bel.tr
Tasarım : Rizedeyiz Bilgi İşlem