Ihaleler
İhale Başlığı Araç Ve İş Makinesi Satış İhalesi
İş Alanı
Tarihi 02/08/2017
 
İhale Açıklaması
 

ARAÇ/İŞMAKİNESİ SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ

GENEL ŞARTLAR

Madde–1  Güneysu Belediyesine ait aşağıda  plaka ve cinsi belirtilen  toplam 5 adet  araç/ iş makinesi açık teklif (arttırma) ihale ile satılacaktır.

Madde-2 Satılacak Araç ve İş Makinelerinin, Geçici Teminat ve Muhammen Bedelleri:

 

2.1-İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler, ihalesine katılacakları araç/ iş makinesi ile ilgili geçici teminat bedelini ihale günü saat 12.00 ‘a kadar   Belediyemiz Tahsilât Servisine yatıracaktır. 

2.2-  Birden fazla ihaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, her araç için ayrı ayrı teminat ve şartname bedeli yatırması gerekmektedir.

2.4-İhale muhammen bedellerine KDV dahil değildir.

Madde-3 İhalenin Yapılacağı Yer, Tarih ve İhale Usulü:

 İhale, Güneysu Belediye Başkanlığı Encümen toplantı salonunda, 16 Ağustos  2017 Çarşamba günü saat 13,00’ da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  45.  Maddesi gereği açık teklif (arttırma) usulü ile yapılacaktır. 

Madde-4 İhale Şartnamesi İle İlgili İrtibat Adresi Ve İhale Dokümanının Temini: 

4.1-İhale ile ilgili ihale şartname, Güneysu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ayrıca www.guneysu.bel.tr adresinden (Araç satışı) ulaşılabilir. 

S. NO CİNSİ PLAKA NOSU MOTOR/ ŞASE NOSU MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT (% 3)

1 VOLVO MARKA,  G710 B TİP, 2005 MODEL GRAYDER (FAAL)  53-08- 2005-03 01015648/ 37319 130.000,00 TL 3.900,00 TL

2 HAMM MARKA, 2420D VİRASY TİPİ, 200 MODEL SİLİNDİR (FAAL) 53-08- 2000-06 00473058/ 42660 25.000,00 TL 750,00 TL

3 MAN MARKA, 19230F TİPİ, 1997 MODEL VİDANJÖR (FAAL) 53 RT 215 17883505065113/ NMA7380033A002207 40.000,00 TL 1.200,00 TL

4 ISUZU MARKA, NPR66 TİPİ, 2003 MODEL ÇÖP KAMYONU (FAAL) 53 RT 213 AIOS30523 / NNANPR66L02018568 20.000,00 TL 600,00 TL

5 BMC MARKA, 170-25/5DT TİPİ 1996 MODEL SU TANKERİ (EKİPMANSIZ) 53 AZ 558 6BT50120576 / 2100352 10.000,00 TL 300,00 TL

4.2-İhale şartname bedeli 250,00- TL. (İkiyüzelli Türk Lirası) dir. İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler, şartname bedelini Belediyemiz Tahsilat Servisine yatırarak şartnameyi Yazı İşleri Müdürlüğü’nden temin edeceklerdir. 

 4.3- İsteklilerin, 5. maddede sıralanan belgeleri içeren ihaleye katılım  dosyalarını 16 Ağustos 2017 Çarşamba günü saat 12,00’ dan önce   Güneysu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'ne eksiksiz teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

 

4.4- Posta, kargo, telgraf veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul  edilmeyecektir.

Madde -5 İhaleye Katılım Dosyasında Yer Alacak Belgeler: 

 5.1-İhaleye Katılacak Gerçek Kişilerden;

 5.1.1-İkametgâh belgesi,

 5.1.2-T.C.Kimlik fotokopisi,

 5.1.3- Şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzların    aslı,

 5.1.4- İstekli tarafından her sayfası imzalanmış (tebligata esas adres    beyanlı) ihale şartnamesi,

 

 5.2-İhaleye Katılacak Tüzel Kişilerden;

  5.2.1-İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi    odasından,  ihale tarihi itibari ile geriye dönük son 3 aylık dönem     içerisinde alınmış, tüzel  kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 5.2.2- Noter tasdikli yetki belgesi,

 5.2.3- İmza sirküleri,

 5.2.4-Şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzların    aslı,  

 5.2.5- İstekliler tarafından her sayfası imzalanmış (tebligata esas adres    beyanlı) ihale şartnamesi, 

 

 5.3-Vekâleten gireceklerden;

  5.1 veya 5.2 Maddelerinde belirtilen evraklar ile birlikte vekaletname ve   T.C.kimlik fotokopisi

Madde-6 İhale Komisyonunun Yetkileri

İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

Madde -7 İhalenin Onayı ve Tebliği:

7.1-İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihinden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

 

7.2- İta amirince onaylanan ihale kararları, onayladığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde müşteriye veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir. 

 

7.3-Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

 

7.4-  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 31 veya 76. Maddelerine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde müşteri ihale bedelini peşin yatırmak, ihale ile ilgili vergi, resim, harçları ve diğer tüm giderleri ödemek, adına tescili sağlamak zorundadır. Bu zorunluluklara uymadığı taktirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat belediye bütçesine irat kaydedilir. Vukua gelecek zarar ve diğer sebeplerle ilgili müşteri idareden bir hak talebinde bulunamaz.

 

  7.5-İhaleyi alamayan isteklilerin geçici teminatı, müracaatları halinde istekliler  veya  yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.

 

7.6-İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. 

 

Madde 8-Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Yasası  hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

 

Madde 9-İhtilaf halinde Rize Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

Madde 10. Beyan ve Taahhüt:

Bu şartname ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartnamede belirtilen kurallara aynen uyacağımı, şartname gereği vermem gereken tüm belgeleri eksiksiz vereceğimi taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir.      

Taahhüt Eden veya Vekili

Adı-Soyadı  : …………………………………………………..

Görevi     : …………………………………………………..

Yasal Adresi  : …………………………………………………..

İrtibat Tlf.: : ............................................................

 Tarih   : ........./ ........../2017

 

İmzası       : ………………………………………………….. 

 
Son Ihaleler
 
Güneysu Belediyesi
İhale Duyuruları
Taziye Duyuruları
Rize için hava durumu
Anketlerimiz
Web sitemizin yeni tasarımını nasıl buldunuz
Beğendim
Beğenmedim
İdare eder
İletişim Tel : +90 (464) 344 11 05 - Fax +90 464 344 12 23 Adres : Güneysu Belediyesi Yusuf Hoca Cad. P.K 53350
Güneysu Rize - E-Mail iletisim@guneysu.bel.tr
Tasarım : Rizedeyiz Bilgi İşlem