Ihaleler
İhale Başlığı Arazi Satış İhalesi
İş Alanı
Tarihi 30.05.2017
 
İhale Açıklaması
 

TAŞINMAZ MAL  SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ

GENEL ŞARTLAR

Madde–1 Mülkiyeti Güneysu Belediyesine ait aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen      taşınmaz         ihale ile satılacaktır.

Madde-2 Satılacak Taşınmazlara Ait Tapu Bilgileri, Geçici Teminat ve Muhammen Bedelleri:

 

 

TAŞINMAZ TAPU BİLGİLERİ

İHALE BİLGİLERİ

S.N

Mahallesi

Ada/ Parsel Nosu

Yüz ölçümü

Niteliği

 İdareye Ait Hisse Pay/ Payda

İdareye Ait Hisse Miktarı

Geçici Teminat Bedeli  (%3)

Muhammen Bedeli (

İhale Saati

1

Küçükcami

300/2

358,21m²

Tarla

21252/56000

135,94 m²

824,00 TL

27.460,00 TL

13,00

 

2.1-İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler,  ihale günü saat 12.00 ‘a kadar geçici teminatlarını Belediyemiz Tahsilât Servisine yatıracaktır.

2.2- İhale Bedeli 15 gün içerisinde peşin yatırılacak olup kesin teminat alınmayacaktır.

2.3- Konut satış bedelleri KDV'den muaftır.

Madde-3 İhalenin Yapılacağı Yer, Tarih ve İhale Usulü:

            İhale, Güneysu Belediye Başkanlığı Encümen toplantı salonunda, 07 Haziran     2017    Çarşamba günü saat 13,00’ da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi   gereği açık teklif (arttırma) usulü ile yapılacaktır.

Madde-4 İhale Şartnamesi İle İlgili İrtibat Adresi Ve İhale Dokümanının Temini:

4.1-İhale ile ilgili ihale şartname, Güneysu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ayrıca www.guneysu.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

4.2-İhale şartname bedeli 250,00- TL. (İkiyüzelli Türk Lirası) dir. İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler, şartname bedelini Belediyemiz Tahsilat Servisine yatırarak şartnameyi Yazı İşleri Müdürlüğü’nden temin edeceklerdir.

            4.3- İsteklilerin, 5. maddede sıralanan belgeleri içeren ihaleye katılım        dosyalarını 07             Haziran 2017 Çarşamba günü saat 13,00’ dan önce  Güneysu Belediye Başkanlığı    Yazı İşleri        Müdürlüğü'ne eksiksiz teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonraki başvurular kabul         edilmeyecektir.

 

4.4- Posta, kargo, telgraf veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul        edilmeyecektir.

Madde -5 İhaleye Katılım Dosyasında Yer Alacak Belgeler:

            5.1-İhaleye Katılacak Gerçek Kişilerden;

            5.1.1-İkametgâh belgesi,

            5.1.2-T.C.Kimlik fotokopisi,

            5.1.3- Şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzların                           aslı,

            5.1.4- İstekli tarafından her sayfası imzalanmış (tebligata esas adres                                                        beyanlı) ihale şartnamesi,

 

            5.2-İhaleye Katılacak Tüzel Kişilerden;

                        5.2.1-İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi                                               odasından,      ihale tarihi itibari ile geriye dönük son 3 aylık dönem                                               içerisinde alınmış, tüzel   kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

            5.2.2- Noter tasdikli yetki belgesi,

            5.2.3- İmza sirküleri,

            5.2.4-Şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzların                           aslı, 

            5.2.5- İstekliler tarafından her sayfası imzalanmış (tebligata esas adres                            beyanlı) ihale şartnamesi,

 

            5.3-Vekâleten gireceklerden;

                        5.1 veya 5.2 Maddelerinde belirtilen evraklar ile birlikte vekaletname ve   T.C.kimlik                   fotokopisi

Madde-6 İhale Komisyonunun Yetkileri

İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

Madde -7 İhalenin Onayı ve Tebliği:

7.1-İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihinden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

 

7.2- İta amirince onaylanan ihale kararları, onayladığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde müşteriye veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

 

7.3-Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

 

7.4-  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 31 veya 76. Maddelerine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde müşteri ihale bedelini peşin yatırmak, ihale ile ilgili vergi, resim, harçları ve diğer tüm giderleri ödemek, adına tescili sağlamak zorundadır. Bu zorunluluklara uymadığı taktirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat belediye bütçesine irat kaydedilir. Vukua gelecek zarar ve diğer sebeplerle müşteri idareden bir hak talebinde bulunamaz.

 

7.5- İdare bu sure içerisinde kendisine ait hisse ile ilgili ferağa ait işlemleri tamamlayarak, şartnamede belirtilen hisse miktarını devreder. Ancak taşınmaz hisseli olup hisse ile ilgili sınır gösterilerek yer teslimi yapılmakla yükümlü değildir.

           

           

             7.7- Taşınmaz mal, çok hisseli ve işgal edilmiş hali ile alıcı adına idarece tescil ettirilmek            sureti ile mahallinde satışı yapan idare yetkilileri ile alıcı arasında      bir tutanak       düzenlenerek alıcıya teslim edilir.

 

7.8-İhaleyi alamayan isteklilerin geçici teminatı, müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.

 

7.9-İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

 

Madde 8-Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Yasası        hükümlerine göre       işlem yapılacaktır.

 

Madde 9-İhtilaf halinde Rize Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

Madde 10. Beyan ve Taahhüt:

Bu şartname ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartnamede belirtilen kurallara aynen uyacağımı, şartname gereği vermem gereken tüm belgeleri eksiksiz vereceğimi taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir.        

Taahhüt Eden veya Vekili

            İmzası                          : …………………………………………………..

            Adı-Soyadı                 : …………………………………………………..

            Görevi                        : …………………………………………………..

            Yasal Adresi               : …………………………………………………..

            İrtibat Tlf.:                   : ............................................................

            Tarih                           : ...... / ........./2017

 

(İşbu Şartname 3 (üç ) Sayfa Ve 10 (On) Maddeden İbarettir.)

 

 

 

               Halil TURAN                       Mustafa MERCAN                 Maksude TOPÇU

            Belediye Başkanı                   Encümen Üyesi                    Encümen Üyesi

 

 

 

 

 

 

                            Adnan İSTİF                                     Korkmaz MAMAT

                        Yazı İşleri Müdürü                              Mali Hizmetler Müdürü          

 
Son Ihaleler
 
Güneysu Belediyesi
İhale Duyuruları
Taziye Duyuruları
Rize için hava durumu
Anketlerimiz
Web sitemizin yeni tasarımını nasıl buldunuz
Beğendim
Beğenmedim
İdare eder
İletişim Tel : +90 (464) 344 11 05 - Fax +90 464 344 12 23 Adres : Güneysu Belediyesi Yusuf Hoca Cad. P.K 53350
Güneysu Rize - E-Mail iletisim@guneysu.bel.tr
Tasarım : Rizedeyiz Bilgi İşlem