Ihaleler
İhale Başlığı Hammade Üretim Ocağı (Taş Ocağı) İşletme Hakkının Kiraya Verilmesi
İş Alanı Başköy Köyü/GÜNEYSU/RİZE
Tarihi 17.09.2014
 
İhale Açıklaması
 

 

(RİZE İLİ, GÜNEYSU İLÇESİ, BAŞKÖY KÖYÜ, ALTINKAYA MEVKİİ
HAMMADDE ÜRETİM OCAĞI İŞLETME FAALİYETİ İŞİ)
 
Madde–1 İhalenin Konusu Ve Şekli İle İşin Niteliği, Nevi Ve Miktarı:
1.1-Rize İli Güneysu İlçesi Başköy Köyü Altınkaya Mevkiinde, şartname ekindeki imalat haritasında ruhsat koordinatları belirtilmiş olan hammadde üretim (Taş Ocağı) sahası, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine istinaden, Açık Teklif (Arttırma) İhale Usulü, 4 yıl  sure ile işletme hakkı kiraya verilecektir.
 
1.2- İhalede teklif edilecek unsur (1000 ton hammadde= teklif birim beton miktarı) hazır beton olacaktır.
 
1.3- İhale açılış teklif miktarı (1000 ton hammadde karşılığı) 7 m3 C25/30 hazır beton olacaktır.
 
1.4- İhalede açık teklif (artırma) oranları en az 0,1 m3 olacaktır. 0,1 den az teklifler kabul edilmeyecektir.
 
1.5- İhalede en çok 10 tur açık (arttırma) teklif alınacaktır. 11. Tura kalanlar tekliflerini kapalı olarak verebilecektir.
 
Madde-2 İhale Şartnamesi İle İlgili İrtibat Adresi Ve İhale Dokümanının Temini:
2.1-İhale ile ilgili ihale dokümanları, Güneysu Belediye Başkanlığı Fen Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ayrıca www.guneysu.bel.tr adresinden işyeri kira (işletme hakkı) ihale şartnamesine ulaşılabilir.
 
2.2-İhale şartname satış bedeli 2.000,00- TL. (İkibin Türk Lirası) dir. İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler şartname bedelini Belediyemiz Tahsilat Servisine yatırarak şartnameyi Fen İşleri Müdürlüğü’nden temin edebilir.
 
Madde–3 Muhammen Bedel, Geçici Ve Kesin Teminat:

CİNSİ-ADRESİ
GEÇİCİ TEMİNAT (%3)
TAHMİNİ  BEDEL  
Rize İli Güneysu İlçesi Başköy Köyü Altınkaya Mevkiindeki Hammadde (Taş Ocağı) Üretim Sahası (Ekli Haritada)
27.403,02-TL.
  913.434,04-TL. (Tahmini bedeli hesabına KDV dahil değildir.)

3.1-İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler,  ihale günü saat 14.00 ‘a kadar geçici teminatı Belediyemiz Tahsilat Servisine yatıracak veya aynı miktarda banka teminat mektubu verecektir.
 
3.2- İhaleyi alan gerçek veya tüzel kişi, ihale bedelinin % 10 u kadar kesin teminatı Belediye Tahsilat Servisine yatıracak veya aynı miktarda banka teminat mektubu vererek 15 gün içerisinde ihale sözleşmesini imzalayacaktır.  
 
Madde-4 İhalenin Nerede, Hangi Tarih Ve Saatte Yapılacağı:
4.1- İhale 17 Eylül 2014 Çarşamba günü saat 14,00’ da Güneysu Belediye Başkanlığı Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 
4.2- İsteklilerin, 5. maddede sıralanan belgeleri içeren ihaleye katılım dosyalarını 17 Eylül 2014 Çarşamba günü saat 14,00’ a kadar Güneysu Belediye Başkanlığı Zabıta Amirliği’ne eksiksiz teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.
 
4.3- Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 
Madde -5 İhaleye Katılım Dosyasında Yer Alacak Belgeler:
5.1-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;
5.1.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
5.1.2Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihi itibari ile geriye dönük son 3 aylık dönem içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 
5.2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
5.2.1-      Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
5.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi.
 
5.3- İstekli tarafından her sayfası imzalanmış (tebligata adres beyanlı) ihale şartnamesi,
 
5.4- Şartname bedeli makbuzunun aslı,
 
5.5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun aslı veya banka teminat mektubu,
 
5.5-Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
 
5.6-Ortaklık beyannamesi. (Şirket ortaklarının paylarının ayrı ayrı gösterildiği belge.)
 
5.7-İhale yasağı olmadığına dair belge.
 
5.8-İhale tarihi itibari ile SSK ve Vergi Dairesi borcu yoktur yazısı.
 
5.9-İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli olan tüm tedbirlerin alınacağını dair taahhütname.
 
5.10-İhalede teklif verecek firmalar aktif olarak devam etmiş olduğu, faaliyet konusu işleri belgeleyen sözleşme veya resmi yazı niteliğindeki belgeler idareye sunulacak.( kamu işleri yürüten firmalar sözleşme örneğini sunacak, ilgili idareden aslının aynısıdır mührü yapılacak)
 
5.11-Taş ocağı işletmeciliği yaptığı ile ilgili olarak daha önce yapmış olduğu faaliyetleri belirten resmi belgeler idareye sunulacak.( iş bitirme belgesi-Kurumsal resmi yazı-geçici veya kesin kabul tutanağı v.b.)
Madde -6 İhalenin Onayı ve Tebliği:
6.1-İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.
 
6.2- İta amirince onaylanan ihale kararları, onayladığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde müşteriye veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.
 
6.3-Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.
 
6.4-İhaleyi alamayan isteklilerin Geçici Teminatı, müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.
 
6.5-İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
            
Madde -7 Genel Şartlar:
7.1-  Hammadde üretim konusu olan taş ocağı ile ilgili olarak;
Ruhsat sahası dışına çıkılmayacağına, işin niteliğine bağlı olarak iş güvenliği- iş sağlığı-çevre kirliliği konularında mevzuatı gereği tüm önlemlerin alınacağına, aksi taktirde tüm adli, idari ve mali tüm sorumluluğun ihaleyi alana ait olduğuna, belediyenin sorumlu tutulamayacağına dair noter tasdikli taahhütname düzenlenerek belediyeye teslim edilecektir.
 
7.2- Özel İdare ile idaremiz arasında imzalanmış olan protokol (şartname ekindedir) gereği tüm taahhütlerden veya diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler nezdinde doğabilecek hukuki, mali ve idari yükümlülükler ihaleyi alana rücü ettirilecek ve tazmini gereken yükümlülüklerin tamamı ihaleyi alan tarafından bizzat yerine getirilecektir. Bu yükümlülüklerden alt yükleniciler, 3. Şahıs veya tüzel kişiler sorumlu tutulamaz.
 
7.3-Sözleşme gereği taahhütlerin tazmini gerektiğinde kullanılmak üzere, ihaleyi alan tarafından idaremize, ihale sözleşmesi imzalanmadan önce, ihale sözleşme suresi ile sınırlı olmak üzere 500.000 TL. (BeşyüzbinLira)‘lik Banka teminat mektubu verilecektir. Teminat mektubunun kısmen tahsili durumunda, eksilen kısım 15 gün içerisinde 500.000 TL. ye tamamlanacaktır. Aksi durum idaremizce ihalenin tek taraflı olarak fesih sebebi sayılacaktır.
 
7.4-İhaleyi alan bünyesinde, 1 adet maden mühendisi ve 1 adet çevre mühendisi çalıştırılması zorunludur. Bu işler hizmet satın alma yöntemiyle yapılabilir. Bu durumda kişi veya kuruluşlarla yapılan hizmet sözleşmeleri idarimize sunulacaktır.
 
7.5- Hammadde üretim ocağından alınacak malzeme karşılığında, 4 yıl sureyle, her yıl rödovans ( malzeme bedeli ) bedeli olarak asgari 2.500 m3 (İkibinbeşyüz Metreküp) hazır beton (Beton : 25/30 Basınç Dayanım Sınıfında Olacak) idaremize verilecektir. Rödovans (malzeme) bedelinin fazla olması durumunda, fazlası ilave olarak ait olduğu yılın son üç ayı içerisinde verilecektir. Beton temini ile ilgili takvim ve miktarlar, program çizelgesi halinde idaremiz tarafından ihaleyi alana yazılı olarak önceden bildirilecektir. Bildirilen tarihlerde, istenilen miktar betonun temin edilmemesi durumunda, belediye ihtiyacını başka firmalardan karşılayacak, fatura bedeli ihaleyi alan tarafından ödenecektir. Temin edilen beton rödovans bedelinden düşülecektir.
İlk yıl (01.10.2014- 30.10.2015) beton temini, yer teslimi yapılıp üç aylık faaliyet suresinden sonra başlatılacaktır. 
 
7.6-Hammadde Ocağından her ne şartta olursa olsun, malzeme çıkartılmaması veya az çıkartılması durumlarında, sözleşme süresi dikkate alınarak her yıl 2.500 m3 (İkibinbeşyüz Metreküp)  hazır beton belediyeye teslim edilecektir.  Beton temini ile ilgili takvim ve miktarlar program çizelgesi halinde idaremiz tarafından ihaleyi alana yazılı olarak önceden bildirilecektir. Bildirilen tarihlerde, istenilen miktar betonun temin edilmemesi durumunda, belediye ihtiyacını başka firmalardan karşılayacak, fatura bedeli ihaleyi alan tarafından ödenecektir. Temin edilen beton rödovans bedelinden düşülecektir.
 
7.7-Hammadde üretim konusu ocaktan karayolları trafik kanununda belirtilen tonajda kamyonlara yükleme yapılacaktır. Aksi durumda idaremizin her hangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
 
7.8-Hammadde üretim sahasında 1 adet kantar yerleştirilecektir. Tartımlar, boş dolu şeklinde yapılacak olup kantarın sorumluluğu, idare tarafından belirlenen ve ihaleyi alan tarafından istihdam edilecek bir personel tarafından gerçekleştirilecektir.  
 
7.9-Hammadde üretim sahasına ulaşımı sağlayan Başköy yolu güzergahında oluşacak olan hasarlara karşı köy ihtiyar heyeti ile anlaşma sağlanacak olup bu heyet kararı ihale sözleşmesi yapılmadan önce idaremize ulaştırılacaktır. Aksi taktirde sözleşme yapılmayacaktır. Yolun zarar görmesi durumunda işletme yapan firma bu kısımların tadilatlarını yapacaktır. Belediye bu durumdan sorumlu değildir. Köy ihtiyar heyeti ile yapılan protokol idareye sunulacaktır.
 
7.10- Başköy Köyünde, hammadde üretim sahasına giden yaklaşık 1.500 mt. yol ihaleyi alan tarafından betonlanacak, bu işle ilgili her hangi bir ücret tahakkuk ve talep edilmeyecektir. Bu konu hakkında Başköy Köyü Muhtarı ile anlaşılacak ve düzenlenecek sözleşme idaremize teslim edilecektir.
 
7.11-Hammadde ocağı her ne şartta olursa olsun devredilemeyecek, alt kiraya verilemeyecek ve alt yüklenicilere iş yaptırılmayacaktır. Bu durumlar sözleşmenin tek taraflı fesih sebebi sayılacaktır. Sözleşmenin feshi nedeni ile ihaleyi alan tarafından her hangi bir itiraz veya hak talebinde bulunulmayacaktır.
7.12- İhale konusu işle ilgili doğacak her türlü (vergi, resim, harç, sözleşme gideri, tazminat, ceza vb.) giderler ihaleyi alana aittir. İhale konusu işle ilgili hiçbir ödemeden idare sorumlu tutulamaz.
 
7.13- İhaleyi alan tarafından, ihale sözleşme suresinin bitiminden önce sözleşmenin tek taraflı olarak fesih edilmesi, hammadde ocağının terk edilmesi, işletmenin her hangi bir nedenle kapatılması, iflas edilmesi durumlarında 7.3’ncü maddedeki teminat mektubu tahsil edilecek, kesin teminatla birlikte belediyeye gelir olarak kaydedilecektir. İhaleyi alan tarafından kalan işletme suresi veya tahsil edilen teminatlarla ilgili her hangi bir hak talebinde bulunulmayacaktır.
 
7.14- Sözleşme suresi, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından verilen hammadde üretim izin suresi ile sınırlı olup sure bitiminde ihale sözleşmesi kendiliğinden sona erecektir. 
 
7.15- İdaremiz tarafından, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na verilmiş olan (ekte) taahhütnamedeki hükümler ihaleyi alana rucu ettirilmiş olacaktır. Bu taahhütlerden doğacak mali, idari ve hukuki tüm sorumluluk ihaleyi alan tarafından karşılanacaktır.
 
7.16- T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na idaremiz tarafından ödenecek olan 37.511,37-TL. (Ekte) (Ağaçlandırma Bedeli) ihaleyi alan tarafından karşılanacaktır. Bu bedel ödenmeden ihale sözleşmesi imzalanmayacaktır. Bedelin ödenmemesi ihalenin iptal sebebi sayılacaktır.
 
7.17- İhale suresi bitiminde işyerinin teslim edilmemesi durumunda, 2886 SK. Un 75. Maddesi gereği işlem yapılarak işyeri boşaltılacaktır. Ayrıca T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İl Özel İdaresi tarafından uygulanacak tüm cezai müeyyideler ihaleyi alana rucu ettirilecektir.
 
7.18- Ekli protokol gereği, Doğaner Hafriyat San. İnş. Nakl. Ve Madencilik Dış Tic. Ltd. Şti. ne taahhüt edilmiş olan tüm yükümlülükler ihaleyi alan tarafından, ilgili firmayla noter tasdikli sözleşme imzalanarak karşılanacaktır. Belediyenin bu protokolden doğan tüm yükümlülükleri ihaleyi alana devredilmiş olacaktır. Bu sözleşmenin bir sureti idaremize verilmeden ihale sözleşmesi imzalanmayacak ve bu durum ihalenin iptal sebebi sayılacaktır.
 
7.19- Hammadde üretim sahasının bulunduğu köy sınırları içerisinde ikameti bulunan ve Başköy Köyü Muhtarı tarafından belirlenecek iki kişi ocakta çalıştırılması sağlanacaktır. Bu hususla ilgili köy muhtarı ile yapılan sözleşme örneği idaremize verilecektir.
 
7.20- Hammadde sahasında, orman vasfı taşıyan ancak zilyedi vatandaşlar üzerinde bulunan arazilerle ilgili Başköy Köyü Muhtarı ile görüşülerek zilyet sorununun halledildiğine dair belge tanzim edilerek idaremize sunulacaktır.
 
7.21- İhale sözleşme suresi sonunda, hammadde ocağındaki rezervin bitmiş olduğunun idaremiz tarafından tespit edilmesi veya ettirilmesi durumunda, ocak ile ilgili hazırlanan rehabilitasyon projesi dahilinde gerekli olan kademelendirilme işlemi ihaüleyi alan tarafından yapılarak ocak terk edilecektir.
 
 
7.22- İhaleyi alan gerçek veya tüzel kişinin, şartnamenin (3.2) maddesindeki hükmü yerine getirmemesi durumunda ihale iptal edilecek, yatırmış olduğu geçici teminat belediyeye gelir olarak kaydedilecek olup iade edilmeyecektir.
 
7.23- İhale şartnamesinin 5. Maddesinde belirtilen evrak ve dokümanların ihale dosyasında eksik olduğunun tespit edilmesi durumunda teklif dosyası ihalede dikkate alınmayacaktır.
 
7.24- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.
 
7.25-Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Yasası hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
 
7-26-İhtilaf halinde Rize Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.
7.27-İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişiler bu şartnamedeki hükümleri peşinen kabul edilmiş sayılacaktır.
 
Madde 8. Beyan ve Taahhüt:
Bu şartname ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartnamede belirtilen kurallara aynen uyacağımı, şartname gereği vermem gereken tüm belgeleri eksiksiz vereceğimi taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir.
                                                                                                     
Taahhüt Eden veya Vekili
 
İmzası       : …………………………………………………..
 
Adı-Soyadı : …………………………………………………..
 
Görevi       : …………………………………………………..
 
Yasal Adresi : …………………………………………………..
 
………………………….……………..…………..
 
Tarih         : ……………..
 
( İşbu şartname ekleriyle birlikte 6 (Altı ) sayfa ve 8 (Sekiz) maddeden ibarettir. )
 
 
ŞARTNAME EKLERİ:
1-      Doğaner Hafr. San. İle Yapılan Protokol
2-      Orman ve Su İşleri Bakanlığı Taahhüt Senetleri ( …. Sayfa)
3-      Rize İl Özel İdaresi Yol Geçiş İzni Protokolü (4 sayfa)
4-      Kesin Teminata Esas Analiz Hesabı Formatı
5-      İmalat ve Çalışma Sahası Son Durum Haritası
6-      Hammadde Üretim İzin Belgesi Fotokopisi
 
Son Ihaleler
 
Güneysu Belediyesi
İhale Duyuruları
Taziye Duyuruları
Rize için hava durumu
Anketlerimiz
Web sitemizin yeni tasarımını nasıl buldunuz
Beğendim
Beğenmedim
İdare eder
İletişim Tel : +90 (464) 344 11 05 - Fax +90 464 344 12 23 Adres : Güneysu Belediyesi Yusuf Hoca Cad. P.K 53350
Güneysu Rize - E-Mail iletisim@guneysu.bel.tr
Tasarım : Rizedeyiz Bilgi İşlem