Ihaleler
İhale Başlığı İŞYERİ KİRA İHALESİ
İş Alanı
Tarihi 19/12/2012
 
İhale Açıklaması
 
GÜNEYSU BELEDİYESİ
İŞYERİ KİRA İHALE ŞARTNAMESİ
 
Madde–1 İhalenin Konusu ve Şekli ile İşin Niteliği, Nevi ve Miktarı:
Mülkiyeti Güneysu Belediyesine ait tabloda belirtilen 1 adet işyerleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine istinaden, Açık Arttırma İhale Usulü ile 10 yıl sure ile kiraya verilecektir.
Madde-2 İhale Şartnamesi ile ilgili irtibat adresi ve ihale dokümanının temini: 
2.1-İhale ile ilgili ihale dokümanları, Güneysu Belediye Başkanlığı Yazı Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ayrıca www.guneysu.bel.tr adresinden işyeri kira ihale şartnamesine ulaşılabilir. 
2.2-İhale şartname satış bedeli 100,00- TL. (Yüz Türk Lirası) dir. İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler şartname bedelini Belediye Tahsilat Servisine yatırarak şartnameyi Yazı İşleri Müdürlüğü’nden temin edebilir. 
Madde–3 Muhammen Bedel, geçici ve kesin teminat:
 
AD. 
CİNSİ-TİPİ GEÇİCİ TEMİNATI     MUHAMMEN KİRA BEDELİ (AYLIK PEŞİN)   MUHAMMEN KİRA BEDELİ (2 YILLIK PEŞİN)
1 İşyeri (Hafızkamil Cd. N:26/A)  1.320,00-TL. 2.000,00-TL. 44.000,00-TL.
3.1- İstekliler bir işyeri için alternatif kiralama sureleri ile ilgili tek veya ayrı ayrı teklif verebilir.
3.2- Tekliflerin değerlendirilmesinde; Öncelikle 2 yıl sure için teklif alınacaktır. Yoksa, aylık kira ile ilgili açık arttırma teklif usulü ihale yapılacaktır. 
3.3- İstekliler ihalesine girmek istedikleri her işyeri için o işyerine karşılık cetvelde gösterilen geçici teminatı yatıracaktır.
3.4-İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler ihale günü ihale saatine kadar geçici teminatı Belediyemiz Tahsilat Servisine yatıracaktır.
3.5- Kesin teminat alınmayacaktır. 15 gün içerisinde ihaleyi alan gerçek veya tüzel kişi ihale bedelini (aylık veya 2 yıllık) yatırılarak kira sözleşmesini imzalayacaktır.  
Madde 4-İhalenin Nerede, Hangi Tarih ve Saatte Yapılacağı: 
4.1- İhale 19 Aralık 2012 Çarşamba günü saat 14.00 da Güneysu Belediye Başkanlığı Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır. 
4.2- İsteklilerin, 5. maddede sıralanan belgeleri içeren ihaleye katılım dosyalarını 19 Aralık 2012 Çarşamba günü Saat 12.00 a kadar Güneysu Belediye Başkanlığı Zabıta Amirliği’ne eksiksiz teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonraki başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
4.3- Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Madde 5-İhaleye Katılım Dosyasında Yer Alacak Belgeler: 
5.1-İhaleye Katılacak Gerçek Kişilerden;
İkametgâh belgesi, T.C.Kimlik fotokopisi, şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzların aslı,  istekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi,
5.2-İhaleye Katılacak Tüzel Kişilerden;
 Noter tasdikli yetki belgesi, tebligata esas adres bildirimi, imza sirküleri, şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzların aslı, istekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi,
5.3-Vekâleten gireceklerden;
 5.1 veya 5.2 Maddelerinde belirtilen evraklar ile birlikte vekaletname ve T.C.kimlik fotokopisi,  
Madde 6. İhalenin Onayı ve Tebliği:
6.1-İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince (İhale Komisyonunca) karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.
6.2-İhale Komisyonunca (ita amirince) onaylanan ihale kararları, onayladığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde müşteriye veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir. 
6.3-Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.
6.4-İhaleyi alamayan isteklilerin Geçici Teminatı, müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.
6.5-İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.              
Madde 7- Genel Şartlar:
7.1- Kira artışı, kira sözleşmesindeki (bir yıllık / iki yıllık) bedele yıllık resmi enflasyon rakamı ilave edilerek kalan sure için her yıl hesaplanacaktır.
7.2-Hafızkamil Cd. 26/A daki işyerinin ön cephesinde kapı ve vitrin bulunmamakta olup, ihaleyi alan tarafından kendi ihtiyacına göre dizayn edecektir. Bu iş ile ilgili tüm masraf ihaleyi alana ait olacak, ihale suresinin bitiminde, istemesi durumunda bu malzemeyi alarak işyerini ilk hali ile teslim edecektir.
7.3- İhaleyi alan gerçek veya tüzel kişi tarafından işyeri devredilemez, alt kiraya verilemez.
7.4- Yüklenici tarafından, ihale sözleşme suresinin bitiminden önce sözleşmenin tek taraflı olarak fesih edilmesi durumunda kalan kira ile ilgili her hangi bir hak talebinde bulunamaz. Kalan kira miktarı belediye tarafından gelir kaydedilir.
7.5- Sure bitiminde, işyeri sağlam ve kullanılabilir vaziyette teslim alındığı haliyle, eksiksiz teslim edilecektir.
7.6- İhale suresi bitiminde işyerinin teslim edilmemesi durumunda, 2886 SK. Un 75. Maddesi gereği işlem yapılarak işyeri boşaltılacaktır.
7.7- İhaleyi alan gerçek veya tüzel kişinin, şartnamenin (3.5)  maddesindeki hükmü yerine getirmemesi durumunda ihale iptal edilecek, yatırmış olduğu geçici teminat belediyeye gelir olarak kaydedilecek olup iade edilmeyecektir.
7.8-İhale ile ilgili tahakkuk etmesi halinde her türlü vergi, resim, harç vb giderler kiracıya aittir.
7.9- İşyerine ait su, elektrik ve ısınma giderleri kiracıya aittir.
7.10- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.
7.11-Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Yasası hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
7-12-İhtilaf halinde Rize Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.
7.13-İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişiler bu şartnameyi peşinen kabul edilmiş sayılacaktır.
Madde 8.
Bu şartname ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartnamede belirtilen kurallara aynen uyacağımı taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir.
         İHALE KOMİSYONU
Taahhüt Eden veya Vekili
 
İmzası : …………………………………………………..
Adı-Soyadı : …………………………………………………..
Görevi : …………………………………………………..
Yasal Adresi : …………………………………………………..
………………………….……………..…………..
Tarih : ……………..
( İşbu şartname ekleriyle birlikte 2 (sayfa) sayfa ve 8 (sekiz) maddeden ibarettir. )
 
Son Ihaleler
 
Güneysu Belediyesi
İhale Duyuruları
Taziye Duyuruları
Rize için hava durumu
Anketlerimiz
Web sitemizin yeni tasarımını nasıl buldunuz
Beğendim
Beğenmedim
İdare eder
İletişim Tel : +90 (464) 344 11 05 - Fax +90 464 344 12 23 Adres : Güneysu Belediyesi Yusuf Hoca Cad. P.K 53350
Güneysu Rize - E-Mail iletisim@guneysu.bel.tr
Tasarım : Rizedeyiz Bilgi İşlem