Ihaleler
İhale Başlığı Konut İhalesi
İş Alanı
Tarihi 29 Nisan 2015
 
İhale Açıklaması
 

 

T.C.
GÜNEYSU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 

KONUTLARIN TAPU BİLGİLERİ
İHALE MİKTARLARI
İhale Saatleri
S.N.
Mahallesi
Ada/Parsel No
Blok No
Kat/Daire No
Arsa Alanı (m²)
Arsa Payı
Konut Alanı
Geçici Tem. Bed.
Muham. Bedel
1
Küçükcami
597
E-2
1/7
7.765,60
10/960
81
2.853,00 TL
80.089,00 TL
13,45
2
"
"
E-2
1/8
"
10/960
81
2.853,00 TL
89.089,00 TL
13,40
3
"
"
E-2
2/9
"
10/960
81
2.853,00 TL
92.089,00 TL
13,35
4
"
"
E-2
2/10
"
10/960
81
2.853,00 TL
83.089,00 TL
13,30
5
"
"
E-2
2/11
"
10/960
81
2.853,00 TL
83.089,00 TL
13,25
6
"
"
E-2
2/12
"
10/960
81
2.853,00 TL
92.089,00 TL
13,20
7
"
"
E-2
3/13
"
10/960
81
2.853,00 TL
95.089,00 TL
13,15
8
"
"
E-2
3/14
"
10/960
81
2.853,00 TL
86.089,00 TL
13,10
9
"
"
E-2
3/15
"
10/960
81
2.853,00 TL
86.089,00 TL
13,05
10
"
"
E-2
3/16
"
10/960
81
2.853,00 TL
95.089,00 TL
13,00

 
TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR
Yukarıda ayrıntısı belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz malların tamamı 2886 sayılı Devlet İhale Yasası kapsamında, 29 Nisan 2015 Çarşamba günü tabloda belirtilen saatlerde, Güneysu Belediyesi Encümen Salonunda açık teklif (arttırma) yöntemiyle satılacaktır.
1) İhaleye iştirak edecek isteklilerin:
Kanuni ikametgaha sahip olması,tebligat için Türkiye`de adres göstermesi, geçici teminat ve şartname bedelinin Güneysu Belediyesi veznesine yatırıldığına dair alındı makbuzu, gerçek kişilerin nüfus cüzdanı fotokopisi, tüzel kişilerin ihalenin yapıldığı yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacakların yetkili olduğuna dair noterden tasdikli belgeyi ve imza sirkülerini, ortak girişim halinde tüm ortakların yukarıda bahsi geçen belgeleri, vekaleten girecekler için vekaletname ve nüfus cüzdanı fotokopisini vermiş olmaları gerekmektedir.
2) İhale ve satıştan doğacak her türlü resim, vergi, harç, ilan giderleri, tapu harçları alım ve satım giderleri ve ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene(Alıcı) aittir.
3) İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.
4) 2886 sayılı Yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan ihaleye iştirak edemezler.
5) Yapılacak bağımsız bölüm satışlarında 3065 sayılı K.D.V. Kanunun 17. madde, 4. fıkrasının (r) bendi kapsamında kaldığından K.D.V.’den muaftır.
6) İhale ilanındaki taşınmazların satış bedelleri peşin olarak ödenir.
7) Şartname ve ekleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir veya 250,00 TL karşılığında temin edilebilir.
İlan olunur.
 
                                                                                                                                                                           

 

 

 
Son Ihaleler
 
Güneysu Belediyesi
İhale Duyuruları
Taziye Duyuruları
Rize için hava durumu
Anketlerimiz
Web sitemizin yeni tasarımını nasıl buldunuz
Beğendim
Beğenmedim
İdare eder
İletişim Tel : +90 (464) 344 11 05 - Fax +90 464 344 12 23 Adres : Güneysu Belediyesi Yusuf Hoca Cad. P.K 53350
Güneysu Rize - E-Mail iletisim@guneysu.bel.tr
Tasarım : Rizedeyiz Bilgi İşlem