Ihaleler
İhale Başlığı işyeri kira ihalesi
İş Alanı Küçük Sanayi Sitesi No:16/1-2
Tarihi 28 Ocak 2015 günü saat 13,00
 
İhale Açıklaması
 

  İŞYERİ KİRA İHALESİ

 

Madde–1 İhalenin Konusu Ve Şekli İle İşin Niteliği, Nevi Ve Miktarı:

            1. Mülkiyeti Güneysu Belediyesine ait  Eskicami Mah. Kıbrıs Caddesi KSS No:16/1 ve 2 adresindeki 2  adet    işyeri ayrı ayrı olmak üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine istinaden, Açık (Arttırma) Teklif  İhale Usulü ile 3 yıl sure ile (36 ay) kiraya verilecektir.

 

Madde-2 İhale Şartnamesi İle İlgili İrtibat Adresi Ve İhale Dokümanının Temini:

2.1-İhale ile ilgili ihale dokümanları, Güneysu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ayrıca www.guneysu.bel.tr adresinden işyeri kira  ihale şartnamesine ulaşılabilir.

2.2-İhale şartname satış bedeli 250,00- TL. (İkiyüzelli Türk Lirası) dir. İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler şartname bedelini Belediyemiz Tahsilat Servisine yatırarak şartnameyi Yazı İşleri Müdürlüğü’nden temin edebilir.

 

Madde–3 Muhammen Bedel, Geçici Ve Kesin Teminat:

CİNSİ-ADRESİ

GEÇİCİ TEMİNAT   %3)

 

TAHMİNİ BEDEL (AYLIK)

 

TAHMİNİ BEDEL         (36 AY)

 

Eskicami Mah. No:16/1  nolu işyeri

464,00.- TL.

430,00.-TL.

15.480,00.- TL.

Eskicami Mah. No:16/2  nolu işyeri

464,00.- TL.

430,00.-TL.

15.480,00.- TL.

3.1-İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler,  ihale günü saat 12.00 ‘a kadar geçici teminatı Belediyemiz Tahsilat Servisine yatıracaktır.

3.2- İhaleyi alan gerçek veya tüzel kişi, ihale bedelinin % 10 u kadar kesin teminatı Belediye Tahsilat Servisine yatıracaktır ve 15 gün içerisinde ihale sözleşmesini imzalayacaktır.  

3.3- İhale teminatı sözleşme suresince geri iade edilmeyecektir.

3.4- İşyerinin kiralayan tarafından 3 yıllık sözleşme suresinin bitiminden önce boşaltılması halinde kesin teminat iade edilmez, belediyeye gelir olarak kaydedilir.

 

Madde-4 İhalenin Nerede, Hangi Tarih Ve Saatte Yapılacağı:

4.1- İhale 28 Ocak 2015 Çarşamba günü saat 13,00’ da Güneysu Belediye Başkanlığı Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4.2- İsteklilerin, 5. maddede sıralanan belgeleri içeren ihaleye katılım dosyalarını 28 Ocak 2015 Çarşamba günü saat 13,00’ dan önce  Güneysu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü`ne eksiksiz teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

4.3- Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Madde -5 İhaleye Katılım Dosyasında Yer Alacak Belgeler:

 

5.1-İhaleye Katılacak Gerçek Kişilerden;

5.1.1-İkametgâh belgesi,

5.1.2-İmza sirküleri,

5.1.3-T.C.Kimlik fotokopisi,

5.1.4- Şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzların aslı,

5.1.5- İstekli tarafından her sayfası imzalanmış (tebligata adres beyanlı) ihale şartnamesi,

5.1.6- İhale tarihi itibari ile SGK ve Vergi Dairesi borcu yoktur yazısı veya mükellef olmadığına dair ilgili kurum yazısı,

5.2-İhaleye Katılacak Tüzel Kişilerden;

            5.2.1-İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihi itibari ile geriye dönük son 3 aylık dönem içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.2.2- Noter tasdikli yetki belgesi,

5.2.3- İmza sirküleri,

5.2.4-Şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzların aslı,  

5.2.5- İstekliler tarafından her sayfası imzalanmış (tebligata esas adres beyanlı) ihale şartnamesi,

5.2.6- İhale tarihi itibari ile SGK ve Vergi Dairesi borcu yoktur yazısı

5.3-Vekâleten gireceklerden;

            5.1 veya 5.2 Maddelerinde belirtilen evraklar ile birlikte vekaletname ve T.C.kimlik fotokopi

 

Madde -6 İhalenin Onayı ve Tebliği:

6.1-İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

6.2- İta amirince onaylanan ihale kararları, onayladığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde müşteriye veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

6.3-Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

6.4-İhaleyi alamayan isteklilerin Geçici Teminatı, müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.

6.5-İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

            

Madde -7 Genel Şartlar:

7.1-  İşyerleri mevcut hali ile ve tutanakla teslim edilecektir. İşyeri, ihaleyi alan tarafından kendi ihtiyacına göre dizayn edilebilir. Bu iş ile ilgili tüm masraf ihaleyi alana ait olacak, ihale suresinin bitiminde, istemesi durumunda bu malzemeyi alarak işyerini teslim aldığı şekilde tutanakla teslim edecektir. İşyerinin mevcut betonarme şekli ve müştemilatı, değiştirilemez, bozulamaz.

7.2- Belediyenin izin ve onayı olmadan işyerinin özelliklerini değiştirecek inşaat ve tadilat yapılamaz.

7.3- İhaleyi alan gerçek veya tüzel kişi tarafından işyeri devredilemez, alt kiraya verilemez.

7.4- İşyerinin ön kısmındaki siteye ait ortak alana hiçbir şekilde malzeme konamaz, bu alan işgal edilemez. Bu durumun 2 kez tutanakla tespiti, ihale sözleşmesinin kiralayan tarafından tek taraflı fesih sebebi sayılacaktır.

7.5- İhale suresi bitiminde işyerinin teslim edilmemesi durumunda, 2886 SK. Un 75. Maddesi gereği işlem yapılarak işyeri boşaltılacaktır. Tahliye işleminin gerçekleştirilmediği her güne karşılık kira bedelinin iki katı bedel tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

7.6- İhaleyi alan gerçek veya tüzel kişinin, şartnamenin (3.2)  maddesindeki hükmü yerine getirmemesi durumunda ihale iptal edilecek, yatırmış olduğu geçici teminat belediyeye gelir olarak kaydedilecek olup iade edilmeyecektir.

7.7-İhale ile ilgili tahakkuk etmesi halinde her türlü vergi, resim, harç vb giderler kiracıya aittir. Belediye her hangi bir ad ve nam altında ödeme yapmayacaktır.

7.8- İşyerine ait su, elektrik, ısınma vb. giderler kiracıya aittir.

7.9- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

7.10- Kira bedelleri aylık peşin olarak belediye tahsilat servisine yatırılacaktır. 2. Ve sonraki yıllara ait aylık kira bedeli günün şartları, emsal kiralar, TEFE-ÜFE ortalaması esas alınarak hesaplanacaktır.  

7.11- Arka arkaya 3 kiranın ödenmemesi kira sözleşmesinin ve ihalenin kiralayan tarafından tek taraflı fesih sebebi sayılacaktır.

7.12- Gecikmiş ve takibe uğrayan kira borçları ile ilgili 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun gereği işlem yapılacaktır.

7.13-Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Yasası hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

7-14-İhtilaf halinde Rize Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

7.15-İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişiler bu şartnameyi peşinen kabul edilmiş sayılacaktır.

 

 

 

 

Madde 8. Beyan ve Taahhüt:

Bu şartname ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartnamede belirtilen kurallara aynen uyacağımı, şartname gereği vermem gereken tüm belgeleri eksiksiz vereceğimi taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir.

                                                                                                     

Taahhüt Eden veya Vekili

 

İmzası       : …………………………………………………..

 

Adı-Soyadı : …………………………………………………..

 

Görevi       : …………………………………………………..

 

Yasal Adresi : …………………………………………………..

 

………………………….……………..…………..

 

Tarih         : ……………..

 

( İşbu şartname ekleriyle birlikte 3 (Üç ) sayfa ve 8 (Sekiz) maddeden ibarettir. )

 
Son Ihaleler
 
Güneysu Belediyesi
İhale Duyuruları
Taziye Duyuruları
Rize için hava durumu
Anketlerimiz
Web sitemizin yeni tasarımını nasıl buldunuz
Beğendim
Beğenmedim
İdare eder
İletişim Tel : +90 (464) 344 11 05 - Fax +90 464 344 12 23 Adres : Güneysu Belediyesi Yusuf Hoca Cad. P.K 53350
Güneysu Rize - E-Mail iletisim@guneysu.bel.tr
Tasarım : Rizedeyiz Bilgi İşlem