Belediye Kanunu

Kanun Numarası: 5393

Kabul Tarihi : 3/7/2005
Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874
Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5  Cilt : 44  Sayfa:

 

 

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 


Amaç

            Madde 1- Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
            Madde 2- Bu Kanun belediyeleri kapsar.
            Tanımlar
            Madde 3- Bu Kanunun uygulanmasında;
            a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini,
            b) Belediyenin organları: Belediye meclisini, belediye encümenini ve belediye başkanını,
            c) Belde: Belediyesi bulunan yerleşim yerini,
            d) Mahalle: Belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan idarî birimi,
            İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Belediyenin Kuruluşu ve Sınırları


Kuruluş
            Madde 4- Nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur.
            İçme ve kullanma suyu havzaları ile sit ve diğer koruma alanlarında ve meskûn sahası kurulu bir belediyenin sınırlarına 5.000 metreden daha yakın olan yerleşim yerlerinde belediye kurulamaz.
            Köylerin veya muhtelif köy kısımlarının birleşerek belediye kurabilmeleri için meskûn sahalarının, merkez kabul edilecek yerleşim yerinin meskûn sahasına azami 5.000 metre mesafede bulunması ve nüfusları toplamının 5.000 ve üzerinde olması gerekir.

 

 5393 sayısı Belediye Kanunu

 

 

Paylaşarak Bilgiyi Anında Arkadaşlarınıza Ulaştırabilirsiniz.

Bu içerik 8815 kez okundu

İletişim Tel : +90 (464) 344 11 05 - Fax +90 464 344 12 23 Adres : Güneysu Belediyesi Yusuf Hoca Cad. P.K 53350
Güneysu Rize - E-Mail iletisim@guneysu.bel.tr
Tasarım : Rizedeyiz Bilgi İşlem