GÜNEYSUBELEDİYESİ
İHALE DUYURUSU

İHALE DUYURUSU

BELEDİYEMİZDEN
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İHALESİ;
 
Güneysu Belediye Başkanlığına ait aşağıda tapu bilgileri olan taşınmaz üzerinde, ekli teknik şartnamede belirtilen şartlarla “Gayrimenkul Satış Vaadi Ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapılması” işi ihalesi 2886 Sk. un 35/a Md.ne istinaden yapılacaktır.
İLİ: RİZE
İLÇESİ: GÜNEYSU
MAHALLESİ: ULUCAMİ
ADA / PARSEL NO: 161/2-3
TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ: (687,53+1.301,95) 1.989,48 M²
TAPUDAKİ VASFI: ARSA
İMAR PLANI: A-5 TİCARET + KONUT
HİSSE: TAM
Madde 2. İHALE ŞARTNAMESİ İLE İLGİLİ İRTİBAT ADRESİ VE İHALE DOKÜMANININ TEMİNİ:
2.1- İhale ile ilgili ihale dokümanları, Güneysu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ayrıca www.guneysu.bel.tr adresinden “gayrimenkul satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat Yapılması İhalesi” ihale şartnamesine ulaşılabilir, (464) 3441105 Dahili:2) nolu telefondan bilgi alınabilir.
2.2- İhale şartname bedeli 10.000,00- TL. (OnbinTürkLirası) dir. İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler şartname bedelini Belediyemiz tahsilat servisine veya Ziraat Bankası Güneysu Şubesindeki TR27 0001 0008 1926 7168 8350 03 hesaba yatırarak şartnameyi temin edecektir.
Madde 3. MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ VE KESİN TEMİNAT
3.1-İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereği kapalı teklif usulü ile belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin artırılması sureti ile yapılacaktır.
3.2- Yapılacak inşaat III sınıf B grubu yapı olup yapı maliyeti 5008,68 m² * 4.275,00 TL.= 21.412.107,00 TL.
3.3- 2022 yılı arsa Emlak Beyan rayiç değeri 700,00 TL * 1.989,48 m² = 1.392.636,00 TL.
3.4- İhalede sunulacak tekliflerde idareye ödenecek nakdi bedel olarak artırım 100.000,00 TL. den (Yüzbin) başlayacaktır. Bu bedelin üzerindeki en yüksek teklif ihaleyi kazanan istekliyi belirleyecektir.
3.5- Geçici teminat bedeli; Yapı Maliyeti + arsa bedeli ve ihale artırımına esas bedel toplamı olan 22.854.743,00 TL. nin %3 ü olan 685.642,29 TL. dir. İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler, ihale günü saat 14.30 dan önce geçici teminatı Belediyemiz Tahsilat Servisine veya 2.2 Maddesinde belirtilen banka hesabına yatıracak veya bu miktardan az olmayacak şekilde teminat mektubu vereceklerdir.
3.7- İhaleyi alamayanların teminatları bildirdikleri banka hesabına aktarılacak veya teminat mektupları iade edilecektir.
3.8- Kesin Teminat Bedeli; 21.412.107,00 TL. + 1.392.636,00 TL. + (3.4. Maddeye göre) teklif edilen miktar toplamının % 6‘sı kadardır. İhaleyi alan istekli ihale kararının tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde kesin teminatını Belediyemiz Tahsilat Servisine veya 2.2 Maddesinde belirtilen banka hesabına yatıracak veya bu miktardan az olmayacak şekilde süresiz teminat mektubu verecektir.
Madde 4. İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI
4.1- İhalenin Güneysu Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda, 01 MART 2023 ÇARŞAMBA günü saat 14:30’ da yapılacaktır.
4.2- İhaleye iştirak edeceklerin, 5. maddede sıralanan belgelerin olduğu ihale dosyasını elden veya posta ile en son 08Mart 2023 günü saat 14.00 ‘a kadar, Merkez Mahallesi Adnan Menderes Cad. No:8/201 Güneysu/RİZE adresindeki, Güneysu Belediye Başkanlığı Belediye Encümeni (İhale Komisyonu Başkanlığına) teslim edilecektir. Bu saatten sonra posta ile teklif gelmesi halinde ihaleye konulmayacak, bu husus bir tutanak düzenlenerek tespit edilecektir.