GÜNEYSUBELEDİYESİ
BELEDİYEMİZDEN İŞ MAKİNESİ VE KAMYONET SATIŞ DUYURUSU

BELEDİYEMİZDEN İŞ MAKİNESİ VE KAMYONET SATIŞ DUYURUSU

18/03/2021
BELEDİYEMİZDEN İŞ MAKİNESİ VE KAMYONET SATIŞ DUYURUSU

İHALE DÖKÜMANI İÇİN LİNKE TIKLAYINIZ;

İHALE DÖKÜMANI

 

 

T.C.

GÜNEYSU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

ARAÇ / İŞ MAKİNESİ SATIŞI İHALE ŞARTNAMESİ

GENEL ŞARTLAR

 

Madde–1 Mülkiyeti Güneysu Belediyesine ait aşağıda cins ve niteliği belirtilen bir adet araç ve 1 adet iş makinesi ihale ile satılacaktır.

Madde- 2 Satılacak Araç/ İş Makinesi Bilgileri, Geçici Teminat ve Muhammen Bedelleri:

              2.1

S.

NO

CİNSİ

ADEDİ

MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT

(% 3)

1

DAEWOO SL 140 LC-V 2004MODEL PALETLİ EKSKAVATÖR

1

130.000,00 TL.

3.900,00 TL.

2

DESOTO PS 250 AS 1997 MODEL AÇIK KASA KAMYONET

1

10.000,00 TL.

300,00 TL.

 

 

2.2-İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler, ihale günü ihale saatine kadar, geçici teminatı Güneysu Belediyesi Tahsilat Servisine veya Ziraat Bankası Güneysu Şubesindeki TR27 0001 0008 1926 7168 8350 03 hesaba yatıracaktır.

2.3- Kesin teminat alınmayacaktır. Satış sözleşmesi düzenlenmeyecektir. 15 gün içerisinde ihaleyi alan gerçek veya tüzel kişi ihale bedelinin tamamını yatırılarak aracı/ iş makinesini teslim alacaktır.

2.4- Satış bedeline KDV (%18) dahil değildir.

2.5- Araç/ iş makinesi Güneysu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne müracaat edilerek görülebilir.

Madde-3 İhalenin Yapılacağı Yer, Tarih ve İhale Usulü:

3.1- İhale 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 14.30 da Güneysu Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3. -2 İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği açık teklif (arttırma) usulü ile yapılacaktır. 

 

Madde-4 İhale Şartnamesi İle İlgili İrtibat Adresi Ve İhale Dokümanının Temini:

4.1-İhale ile ilgili ihale şartname, Güneysu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ayrıca www.guneysu.bel.tr adresinden   ( araç / iş makinesi satışı) ulaşılabilir.

4.2-İhale şartname bedeli 100,00- TL. (Yüz Türk Lirası) dır. İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler, şartname bedelini Güneysu Belediyesi Tahsilat Servisine veya Ziraat Bankası Güneysu Şubesindeki TR27 0001 0008 1926 7168 8350 03 hesaba yatırarak şartnameyi Yazı İşleri Müdürlüğü’nden temin edeceklerdir.

4.3- İsteklilerin, 5. maddede sıralanan belgeleri içeren ihaleye katılım dosyalarını 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 14.30 dan önce  Güneysu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'ne eksiksiz teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

4.4- Posta, kargo, telgraf veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Madde -5 İhaleye Katılım Dosyasında Yer Alacak Belgeler:

5.1-İhaleye Katılacak Gerçek Kişilerden;

5.1.1-İkametgâh belgesi,

5.1.2-T.C.Kimlik fotokopisi,

5.1.3- Şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzların aslı,

5.1.4- İstekli tarafından her sayfası imzalanmış (tebligata esas adres beyanlı) ihale şartnamesi,

5.2-İhaleye Katılacak Tüzel Kişilerden;

5.2.1-İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihi itibari ile geriye dönük son 3 aylık dönem             içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.2.2- Noter tasdikli yetki belgesi,

5.2.3- İmza sirküleri,

5.2.4-Şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzların   aslı, 

5.2.5- İstekliler tarafından her sayfası imzalanmış (tebligata esas adres beyanlı) ihale şartnamesi,

5.3-Vekâleten gireceklerden;

            5.1 veya 5.2 Maddelerinde belirtilen evraklar ile birlikte vekaletname ve   T.C. kimlik fotokopisi

 

Madde -5 İhaleye Katılım Dosyasında Yer Alacak Belgeler:

5.1-İhaleye Katılacak Gerçek Kişilerden;

5.1.1-İkametgâh belgesi,

5.1.2-T.C.Kimlik fotokopisi,

5.1.3- Şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzların aslı,

5.1.4- İstekli tarafından her sayfası imzalanmış (tebligata esas adres beyanlı) ihale şartnamesi,

5.2-İhaleye Katılacak Tüzel Kişilerden;

5.2.1-İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihi itibari ile geriye dönük son 3 aylık dönem             içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.2.2- Noter tasdikli yetki belgesi,

5.2.3- İmza sirküleri,

5.2.4-Şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzların   aslı, 

5.2.5- İstekliler tarafından her sayfası imzalanmış (tebligata esas adres beyanlı) ihale şartnamesi,

5.3-Vekâleten gireceklerden;

            5.1 veya 5.2 Maddelerinde belirtilen evraklar ile birlikte vekaletname ve   T.C. kimlik fotokopisi

Madde-6 İhale Komisyonunun Yetkileri

İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

Madde -7 İhalenin Onayı ve Tebliği:

7.1-İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihinden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

7.2- İta amirince onaylanan ihale kararları, onayladığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde müşteriye veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

7.3-Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

7.4-  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 31 veya 76. Maddelerine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde müşteri ihale bedelini peşin yatırmak, ihale ile ilgili vergi, resim, harçları ve diğer tüm giderleri ödemek, adına tescili sağlamak zorundadır. Bu zorunluluklara uymadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat belediye bütçesine irat kaydedilir. 

            7.7-  Araç/ iş makinesi satışı yapan idare yetkilileri ile alıcı arasında bir tutanak   düzenlenerek alıcıya teslim edilecektir.

7.8-İhaleyi alamayan isteklilerin geçici teminatları bildirdikleri banka iban numaralarına iade edilecektir. 

7.9-İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

 

Madde 8-Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Yasası        hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

 

Madde 9-İhtilaf halinde Rize Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

İhale İle ilgili bilgi almak isteyen istekliler Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde bilgi alabilirler. İrtibat Tel: 0.464.3441105 (Dahili No:2)  

                                                                                                                      İHALE KOMİSYONU

                                                                                                    

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

GÜNEYSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

İLAN TUTANAĞI

Ekli ilanda konusu, miktarı, niteliği ve yeri belirtilen araç / satışı hakkındaki ihale ilanı  17/03/2021 tarihinde belediyemiz ilan tahtasına asılarak  ve   www.guneysu.bel.tr adresinde yayımlanarak  ilan edilmiş olup, ilanın yapıldığına dair işbu tutanak tanzim edilerek imza altına alınmıştır.17/03/2021

 

 

 

                              Adnan İSTİF                                                                Murat BAYRAK

                        Yazı İşleri Müdürü                                                               Zabıta Amiri

 

 

 

 

Bu Kategorideki Diğer Haberler