GÜNEYSUBELEDİYESİ
AKARYAKIT ALIM İHALESİ

AKARYAKIT ALIM İHALESİ

AKARYAKIT ALIM İHALESİ
13.04.2020 Tarihinde saat:11:00 da akaryakıt ihalesi yapılacaktır.

İlan Süres : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süres İçn Yaklaşık Malyet : 3. adım 388.086,00 - 2.964.217,00 Ortak Alım : Hayır Sınır Değer : Yaklaşık malyet eşk değern dört katına eşt veya bu değern altında E-İhale : Hayır
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
GÜNEYSU BELEDİYESİ AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesne göre açık hale usulü le hale edlecektr.  İhaleye lşkn ayrıntılı blgler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2020/158034 1-İdarenn a) Adres : MERKEZ MAHALLESİ ADNAN MENDERES CADDESİ HÜKÜMET KONAĞI GÜNEYSU RİZE 53350 GÜNEYSU GÜNEYSU/RİZE b) Telefon ve faks numarası : 4643441105 - 4643441223 c) Elektronk Posta Adres : guneysubld@hotmal.com ç) İhale dokümanının görülebleceğ nternet adres (varsa) : https://ekap.kk.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın a) Ntelğ, türü ve mktarı : 98.807 LİTRE MOTORİN DİĞER ( EURO DİZEL ) ALIMI Ayrıntılı blgye EKAP’ta yer alan hale dokümanı çnde bulunan dar şartnameden ulaşılablr. b) Teslm yer : Sözleşme mzalandıktan sonra htyaca bnaen sparş tarhnden tbaren 3 (üç) şgünü çersnde peyder pey 31.12.2020 tarhne kadardır. c) Teslm tarh : Sözleşme mzalandıktan sonra htyaca bnaen sparş tarhnden tbaren 3 (üç) şgünü çersnde peyder pey 31.12.2018 tarhne kadardır.
3- İhalenn a) Yapılacağı yer : MERKEZ MAHALLESİ ADNAN MENDERES CADDESİ HÜKÜMET KONAĞI KAT 2 GÜNEYSU RİZE b) Tarh ve saat : 13.04.2020 - 11:00
4. İhaleye katılablme şartları ve stenlen belgeler le yeterlk değerlendrmesnde uygulanacak krterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve stenlen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faalyetnn yerne getrleblmes çn lgl mevzuat gereğnce alınması zorunlu zn, ruhsat veya faalyet belges veya belgeler: EPDK AKARYAKIT BAYİİ LİSANSI
4.1.2. Teklf vermeye yetkl olduğunu gösteren mza beyannames veya mza srküler; 4.1.2.1. Gerçek kş olması halnde, noter tasdkl mza beyannames, 4.1.2.2. Tüzel kş olması halnde, lgsne göre tüzel kşlğn ortakları, üyeler veya kurucuları le tüzel kşlğn yönetmndek görevller belrten son durumu gösterr Tcaret Scl Gazetes, bu blglern tamamının br Tcaret Scl Gazetesnde bulunmaması halnde, bu blglern tümünü göstermek üzere lgl Tcaret Scl Gazeteler veya bu hususları gösteren belgeler le tüzel kşlğn noter tasdkl mza srküler, 4.1.3. Şekl ve çerğ İdar Şartnamede belrlenen teklf mektubu. 4.1.4. Şekl ve çerğ İdar Şartnamede belrlenen geçc temnat. 4.1.5 İstekller, hale konusu alımın alt yüklenclere yaptırmayı düşündükler kısmını teklfler eknde vereceklerdr. 4.1.6 Tüzel kş tarafından ş deneymn göstermek üzere sunulan belgenn, tüzel kşlğn yarısından fazla hssesne sahp ortağına at olması halnde, Türkye Odalar ve Borsalar Brlğ veya yemnl mal müşavr ya da serbest muhasebec mal müşavr veya noter tarafından lk lan tarhnden sonra düzenlenen ve düzenlendğ tarhten gerye doğru son br yıldır kesntsz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomk ve mal yeterlğe lşkn belgeler ve bu belgelern taşıması gereken krterler: İdare tarafından ekonomk ve mal yeterlğe lşkn krter belrtlmemştr. 4.3. Meslek ve Teknk yeterlğe lşkn belgeler ve bu belgelern taşıması gereken krterler: 4.3.1. İş deneymn gösteren belgeler: Son beş yıl çnde bedel çeren br sözleşme kapsamında kesn kabul şlemler tamamlanan ve teklf edlen bedeln % 40 oranından az olmamak üzere hale konusu ş veya benzer şlere lşkn ş deneymn gösteren belgeler veya teknolojk ürün deneym belges. 4.3.2. 4.3.2.1. Standarda lşkn belgeler:
TSE 2177 STANDARDINDA BELİRTİLEN PARAMETRELER
4.3.2.2. Ürünlern pyasaya arzına lşkn belgeler:
EPDK BAYİLİK LİSANSI
4.4. Bu halede benzer ş olarak kabul edlecek şler: 4.4.1. AKARYAKIT ALIMI İŞLERİ KONUSUNDAKİ İŞ BİTİRME BELGELERİ BENZER İŞ OLARAK KABÜL EDİLECEKTİR.
5.Ekonomk açıdan en avantajlı teklf sadece fyat esasına göre belrlenecektr. 6. İhaleye sadece yerl stekller katılablecektr. 7. İhale dokümanının görülmes: 7.1. İhale dokümanı, darenn adresnde görüleblr. 
19.03.2020 İlan Önzleme
https://ekap.kk.gov.tr/EKAP/Ilan/IlanDurum.aspx 2/2
7.2. İhaleye teklf verecek olanların hale dokümanını EKAP üzernden e-mza kullanarak ndrmeler zorunludur. 8. Teklfler, hale tarh ve saatne kadar MERKEZ MAHALLESİ ADNAN MENDERES CADDESİ HÜKÜMET KONAĞI KAT 2 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÜNEYSU RİZE adresne elden teslm edlebleceğ gb, aynı adrese adel taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderleblr. 9. İstekller teklflern, mal kalem-kalemler çn teklf brm fyatlar üzernden vereceklerdr. İhale sonucu, üzerne hale yapılan steklyle her br mal kalem mktarı le bu mal kalemler çn teklf edlen brm fyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzernden brm fyat sözleşme mzalanacaktır. Bu halede, şn tamamı çn teklf verlecektr. 10. İstekller teklf ettkler bedeln %3’ünden az olmamak üzere kend belrleyecekler tutarda geçc temnat vereceklerdr. 11. Verlen teklflern geçerllk süres, hale tarhnden tbaren 60 (altmış) takvm günüdür. 12. Konsorsyum olarak haleye teklf verlemez. 13. Bu halede elektronk eksltme yapılmayacaktır. 14. Dğer hususlar: İhale, Kanunun 38 nc maddesnde öngörülen açıklama stenmekszn ekonomk açıdan en avantajlı teklf üzernde bırakılacaktır.