GÜNEYSUBELEDİYESİ
BELEDİYEMZDEN ARAÇ SATIŞ İHALESİ

BELEDİYEMZDEN ARAÇ SATIŞ İHALESİ

GÜNEYSU BELEDİYESİ
BAŞKANLIĞI

1 ADET ARACIN SATIŞI YAPILACAKTIR

1- Belediyemizce: 1 adet aracın 2886 sayılı yasanın 45.maddesi gereği Açık teklif usulü satışı yapılacaktır.
2- Söz konusu ihaleye ilişkin şartname; 100,00.- TL. karşılığında Merkez Mahallesi Adnan Menderes Cad. No:8/201 Güneysu / RİZE adresindeki. Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. İsteklilerin ihale şartnamesi almaları zorunludur.                        
3- İhale 22 Eylül tarihinde Çarşamba günü saat: 14:30'de Merkez Mahallesi Adnan Menderes Cad. No:8/201 Güneysu / RİZE adresindeki Güneysu Belediyesi Encümen Toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereği açık teklif usulü ile yapılacaktır. İstekliler; ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnameye uygun olarak hazırlayarak 22 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 14:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.
4- İsteklilerce teklif verecekleri araç için muhammen bedelin %3'ü oranında 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun geçici teminat verilmesi zorunludur.
5 -İhaleye Katılım Dosyasında Yer Alacak Belgeler:

5.1-İhaleye Katılacak Gerçek Kişilerden;

5.1.1-İkametgâh belgesi,

5.1.2-T.C.Kimlik fotokopisi,

5.1.3- Şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzların            aslı,

5.1.4- İstekli tarafından her sayfası imzalanmış (tebligata esas adres beyanlı) ihale şartnamesi,

5.2-İhaleye Katılacak Tüzel Kişilerden;

5.2.1-İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihi itibari ile geriye dönük son 3 aylık dönem      içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.2.2- Noter tasdikli yetki belgesi,

5.2.3- İmza sirküleri,

5.2.4-Şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzların aslı, 

5.2.5- İstekliler tarafından her sayfası imzalanmış (tebligata esas adres beyanlı) ihale şartnamesi,

5.3-Vekâleten gireceklerden; 5.1 veya 5.2 Maddelerinde belirtilen evraklar,
6- İhale şartname dosyasının satın alındığına dair şartname alındı makbuzu ihale dosyasına eklenecektir.
7- İstekliler ihale şartnamesine göre KDV Hariç araç için teklif vereceklerdir.
8- İhale şartnamesi istekli tarafından imzalanarak ihale dosyasında verilecektir.
9- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

S. NO

CİNSİ

 

ARACIN DURUMU

AD.

MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT

(%3)

1

53RT201 Plakalı FİAT Fiorino 2013 Model M.jet 1.3

Afet Nedeni İle Garajda Su Altında Kalmış, Çalışır Vaziyette Değil

1

50.000,00 TL.

1.500,00 TL.

 

PDF halini indirmek için linke tılayınız.