GÜNEYSUBELEDİYESİ
BELEDİYEMİZDEN ARSA SATIŞ İHALE İLANI

BELEDİYEMİZDEN ARSA SATIŞ İHALE İLANI

BELEDİYEMİZDEN ARSA SATIŞ İHALE İLANI

T.C.

GÜNEYSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

 

ARSA SATIŞ İHALE İLANI

1-İdarenin

a) Adresi                                             : Güneysu Belediye Başkanlığı

b) Telefon Ve Faks Numarası           : 3441105 – 3441223

2-İhale Konusu İşin

a) Niteliği                                            :  Arsa Taşınmaz

b) Miktarı                                            : 1 Adet

3-İhalenin

a) Yapılacağı Yer                               : Güneysu Belediyesi Encümen Salonu.

b) Tarihi Ve Saati                               : 05/08/2020 - 14,30

c) Usulü                                              : 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi. Açık  (arttırma) teklif usulü

Madde–3 Muhammen Bedel, Geçici Ve Kesin Teminat:

  TAPU BİLGİLERİ

  İHALE BEDELLERİ

Mahallesi

Ada/ Parsel Nosu

 

 Alanı (m²)

Arsa Payı

Satışa Esas Hisse Miktarı 

Geçici Teminat Bedeli (TL)

Muhammen Bedeli (TL)

Ulucami

115/498

338,76

Tam

338,76

5.692,00

189.706,00

 

Yukarıda ayrıntısı belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Yasası kapsamında, 05 Ağustos 2020 Çarşamba günü   Güneysu Belediyesi Encümen Salonunda açık teklif (arttırma) yöntemiyle satılacaktır.

1) İhaleye iştirak edecek isteklilerin:Kanuni ikametgaha sahip olması, tebligat için Türkiye'de adres göstermesi, geçici teminat ve şartname bedelinin Güneysu Belediyesi veznesine yatırıldığına dair alındı makbuzu, gerçek kişilerin nüfus cüzdanı fotokopisi, tüzel kişilerin ihalenin yapıldığı yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacakların yetkili olduğuna dair noterden tasdikli belgeyi ve imza sirkülerini,  vekaleten girecekler için vekaletname ve nüfus cüzdanı fotokopisini vermiş olmaları gerekmektedir.

2) İhale ve satıştan doğacak her türlü resim, vergi, harç, ilan giderleri, tapu harçları alım ve satım giderleri ve ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene(Alıcı) aittir.

3) İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.

4) 2886 sayılı Yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan ihaleye iştirak edemezler.

5) Yapılacak  taşınmaz satışında, 3065 sayılı K.D.V. Kanunu gereği % 18 KDV  ödenecektir.

6) İhale ilanındaki taşınmazların satış bedelleri peşin olarak ödenir.

7) Şartname ve ekleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir veya 500,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İlan olunur.

                                                                                                                           İHALE KOMİSYONU