GÜNEYSUBELEDİYESİ
Ham Madde Üretim Ocağı Rödovans (hammadde karşılığı) tahsis ihalesi

Ham Madde Üretim Ocağı Rödovans (hammadde karşılığı) tahsis ihalesi

HAM MADDE ÜRETİM OCAĞI RÖDOVANS (HAMMADDE KARŞILIĞI) TAHSİSİ İHALE ŞARTNAMESİ

 
I- GENEL ŞARTLAR

 

MADDE 1 – Rödovans Bedeli Karşılığı Hammadde üretimi yapılacak taşınmaz;

İli                                             : RİZE

İlçesi                                       : GÜNEYSU

Mahalle/Köyü                         : BAŞKÖY

Mevkii                                     : ALTINKAYA

Pafta No./Cilt No.                   : G45-A-09-C  

Ada No./Sayfa No.                 : 101

Parsel No./Sıra No.                : 1

Yüzölçümü                             : 11,85 Ha

Hazine Payı                            : Tamamı (Orman Genel Müdürlüğü)

Cinsi                                        : II. Grup Granit-Bazalt Ocağı

Sınırları                                    : Şartname eki koordinatlı kroki

İmar Durumu                          :Yok

Niteliği                                     : Orman sahası

MADDE 2- İhalenin Konusu Ve Şekli İle İşin Niteliği, Nevi, Miktarı ve suresi:

Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen Hammadde Üretim Ocağının (II. Grup Granit-Bazalt Ocağı) 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri 45. Maddesi çerçevesinde, (2021 yılı ihale limitini aştığı için)  kapalı teklif İhale Usulü ile hammadde üretim ocağından çıkartılacak malzeme karşılığında, (rödovans bedeli) 5 yıl sure ile işletilmek üzere tahsis edilmesi. 

MADDE 3- İhale Şartnamesi ve Eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı: 

İhale ile ilgili ihale dokümanları, Güneysu Belediye Başkanlığı Fen Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ayrıca www.guneysu.bel.tr adresinden “Ham Madde Üretim Ocağı Rödovans (hammadde karşılığı) tahsis ihalesi” ihale şartnamesine ulaşılabilir, (464) 3441105 Dahili:4) nolu telefondan bilgi alınabilir.

İhale şartname bedeli 500,00- TL. (BeşyüzTürkLirası) dir. İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler şartname bedelini Belediyemiz tahsilat servisine veya Ziraat Bankası Güneysu Şubesindeki TR27 0001 0008 1926 7168 8350 03 hesaba yatırarak şartnameyi temin edecektir.

MADDE 4- İhalenin Nerede, Hangi Tarih Ve Saatte Yapılacağı:

İhale Güneysu Belediye Başkanlığı meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni (İhale komisyonu) huzurunda, 05 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 14,00’ da yapılacaktır.

MADDE 5- Tahmini Bedel, Geçici Ve Kesin Teminat:

Hammadde ocağının tahmin edilen muhammen bedeli (kapasite bedeli) 14.889.705,88 TL. olup geçici teminat bu miktarın (%3) kadardır.

Kesin teminat miktarı ihale sonucu verilen teklifin % 6 sı kadardır.  

Geçici teminat; Belediyemiz tahsilat servisine veya Ziraat Bankası Güneysu Şubesindeki TR27 0001 0008 1926 7168 8350 03 hesaba yatırarak veya ihale tarihi itibarı ile 3 ay sureli teminat mektubu verilecektir.

Kesin teminat; Belediyemiz tahsilat servisine, Ziraat Bankası Güneysu Şubesindeki TR27 0001 0008 1926 7168 8350 03 hesaba yatırılacak veya ihale sözleşmesi tarihi itibarı ile en az 66 ay sureli teminat mektubu verilecektir.

MADDE 6 -İhaleye Katılım Dosyasında Yer Alacak Belgeler:

            İhaleye Katılacak Gerçek Kişilerden; a)T.C. Kimlik fotokopisi.  b) Şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair belgelerin veya teminat mektubunun aslı. c) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış (tebligata esas adres beyanlı) ihale şartnamesi. d) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. e) Noter tasdikli imza beyannamesi. F) Şartnamenin ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

İhaleye Katılacak Tüzel Kişilerden; a) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihi itibari ile geriye dönük son 3 aylık dönem içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. b) Noter tasdikli yetki belgesi. c)  Noter tasdikli imza beyannamesi. d) Şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair belgelerin aslı. e) İstekliler tarafından her sayfası imzalanmış (tebligata esas adres beyanlı) ihale şartnamesi. f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. g) Şartnamenin ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu

Ayrıca; Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge, (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.)

Vekâleten gireceklerden; 1., 2. veya 3. paragraflarda belirtilen evraklar ile birlikte vekâletname ve T.C. kimlik fotokopisi ile noter tasdikli imza beyannamesi

MADDE 7 -Teklif mektuplarının hazırlanma usulü:

Bu şartnamenin eki teklif mektubunda; Üretilecek hammadde miktarından Belediyeye verilecek hammadde miktarı oranı % 35 ‘ in altında olmayacak şekilde arttırılarak teklif edilecektir.

MADDE 8- Tekliflerin hangi tarih ve saatte nereye verileceği;

İhale ile ilgili 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesine istinaden hazırlanan teklif zarfları 38. Maddeye istinaden elden veya posta ile en son 05.01.2022 günü saat 14,00 ‘a kadar,  Merkez Mahallesi Adnan Menderes Cad. No:8/201 Güneysu/RİZE adresindeki,  Güneysu Belediye Başkanlığı Belediye Encümeni (İhale Komisyonu Başkanlığına) teslim edilecektir. Bu saatten sonra posta ile posta ile gönderilen teklif gelmesi halinde ihaleye konulmayacak, bu husus bir tutanak düzenlenerek tespit edilecektir.

MADDE 9-   İhale Komisyonunun Yetkileri

İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespitte tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Yasası hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

MADDE 10-  İhalenin Onayı ve Tebliği Yer Teslimi:

İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç onbeş iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

İta amirlerince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş iş günü içinde, istekli veya vekiline imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31 inci veya 76 ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren onbeş gün içinde istekli kesin teminatı yatırmak, sözleşmeyi düzenlemek, sözleşmenin notere tescili gereken hâllerde notere tescil ettirmek ve ihaleyle ilgili vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Belediyeye gelir kaydedilir.

İdare de aynı süre içerisinde taşınmazı müşteriye mahallinde düzenlenecek tutanakla şartnamede belirtilen sınır ve niteliğe göre teslim eder. Teslim tutanağı ilgili memur ve kiracı tarafından imzalanır.

Sözleşmesinin süresi, mahallinde yapılan yer teslimi tarihinde başlar.

MADDE 11- Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği;

            İhale sözleşmesinden doğacak vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderleri yüklenici tarafından ödenecektir.

MADDE 12- İtilafların çözüm yeri:

İhtilafların çözüm yeri Rize icra daireleri ve mahkemeleridir.

MADDE 13- Bu şartname, belirlenecek özel şartlarla birlikte sözleşmenin ekini teşkil eder.

 

II- ÖZEL ŞARTLAR

MADDE 14- Hammadde üretim ocağından aylık asgari çıkartılması öngörülen 12.500 ton hammadde karşılığı, ihale sonucunda kesinleşen oranda (Çıkartılan hammadde miktarı x yüklenicinin teklif % si = Belediyenin alacağı hammadde miktarı)  ham madde (rödovans bedeli) olarak Güneysu Belediyesine verilecektir.

Rödovans bedeli Belediyenin talep etmesi durumunda, belediyenin belirleyeceği miktar kadar, aşağıdaki tabloda gösterilen oranlar üzerinden dönüştürülerek hesaplanacak ve 3 iş günü içerisinde teslim edilecektir;

 

Ürün adı

Dönüşecek ürün (Kırma taş) miktarı (Ton)

Dönüşüm katsayısı

Verilecek ürün miktarı (m3)

Beton santralinde üretilen beton (C25/30)

 

X

 

0,241186068

 

x*Dönüşüm Katsayı

 

Çakıl (7/15,15/24 mm.)

 

X

 

0,49754884

 

x*Dönüşüm Katsayı

 

Doğal Kum

 

X

 

0,463625827

 

x*Dönüşüm Katsayı

Granülometrik Çakıl (Betonluk kum çakıl)

 

X

 

0,433745391

 

x*Dönüşüm Katsayı

Kırma (Duvarlık) taş

x

1

x*Dönüşüm Katsayı

Mücbir sebeplerin oluşmadığı hallerde talep edilen malzemenin 3 iş günü içerisinde idareye teslim edilmemesi durumunda her gecikme günü için yüklenici tarafından idarenin talep ettiği ürünün % 10 kadar ürün ceza bedeli olarak verilecektir.

 Ceza işleminin bir ay içerisinde 3 kez tekrarlanması durumunda ihale idare tarafından tek taraflı olarak fesih edilerek geçici teminat Belediyeye gelir kaydedilecektir.

MADDE 15- Yüklenici, sözleşmenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler haricinde, sözleşme süresinin uzatılması, sözleşme bedelinin indirilmesi, ödeme tarihi ve miktarlarının, sözleşmeye konu alanın yüzölçümünün değiştirilmesi talebinde bulunamaz.

MADDE 16- Sözleşmeye konu hammadde üretim sahasında; Patlatma, kırma, yükleme vb. tesiste yapılacak tüm iş ve işlemlerde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almak, Belediyenin uygun göreceği iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulundurmak, sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almak, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle vuku bulacak her türlü zarar ve ziyanı Belediyeye ödemek zorundadır.

MADDE 17- Yüklenici, idarenin izni olmadan sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, ortak alamaz, üretim sahasını genişletemez, değiştiremez ve amacı dışında kullanamaz.

MADDE 18- Hammadde üretim sahası Belediyemizce ya da kamu idarelerince ihtiyaç duyulması veya taşınmazın satışı hâlinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilecek, yüklenici hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan, yapılacak tebligatı takip eden onbeş gün içerisinde taşınmazı tahliye edecektir.

MADDE 19- Yüklenicinin fesih talebinde bulunması, sözleşme dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işletme ruhsatının her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi hâllerinde ihale sözleşmesi, 2886 sayılı Kanunun 62 nci maddesine göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın idarece feshedilerek, kesin teminatı belediyeye gelir kaydedilir.   

MADDE 20- Sözleşme sona erdiğinde sözleşmeye konu yer, yüklenici tarafından herhangi bir tebligata gerek kalmadan idare yetkililerine bir tutanakla teslim edilir. Bu tutanakta; hammadde üretim sahası teslim edilirken bu yerle birlikte yüklenicinin tasarrufuna bırakılan ve teslim tutanağında belirlenen rezervden üretilen hammaddeden teslim etmesi gereken hammadde miktarı bulunması halinde bu miktar tutanağa yazılır. Bu miktar birim maliyeti üzerinden hesaplanarak yüklenici tarafından aynen temin edilir veya bedeli muhasebe birimine yatırılır.

MADDE 21- Yüklenici ihale sözleşmesi süresinin bitiminde derhâl, sözleşmenin feshi hâlinde ise, tebligatı müteakip onbeş gün içinde taşınmazı tahliye etmek zorundadır. Aksi taktirde yüklenici cari her ay için verilmesi gereken rödovans miktarını yüzde on fazlasıyla ödeyecektir. Ceza itirazsız olarak ödenecektir.

Ceza ödenmesi taşınmazın kullanılmasına ve tahliyenin geciktirilmesine neden olamaz. Sonradan sözleşme ve şartnamede yazılı hususlara yapılan itirazlar kabul edilmez.

Yüklenicinin hammadde sahasını rızaen tahliye etmemesi hâlinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 75 inci maddesine göre tahliye edilir.

MADDE 22- Bu şartnamede yer alan, idarece belirlenen ve rödovans tahsisi sözleşmesine konulan kurallara yüklenici tarafından riayet edilmediği takdirde, bu şartnamenin 21 inci maddesine göre işlem yapılır.

 1. 23- Yüklenici, sözleşme imzalanmasından ve yer tesliminden itibaren gerek maden sahalarının işletilmesi ile ilgili mevzuatta, gerek iş sağlığı ile ilgili mevzuat ve gerekse idari veya teknik şartnamede belirtilmeyen ancak diğer meri mevzuatta bulunan tüm yasal yükümlülüklere uymak zorunda olup, herhangi bir nedenle idareye bir sorumluluk yüklenemeyecektir.
 2. 24- Ödeme; Günlük üretilen bütün malzeme kantarda tartılacak ve kantar fişleri 4 nüsha olarak otomasyondan alınacak ve imzalanarak 1 nüsha yüklenicide, 3 nüsha idare personelinde tutulacaktır. Her ayın sonunda bu fişlerden hesaplanmış olan tonaj üzerinden mahsuplaşma yapılacaktır. Kamyonlar her seferinde kantarlara boş - dolu olarak girecek tartım sonucu net tonaj belirlenecektir.
 3. 25- Kantarda meydana gelecek arızalar en fazla 1 gün içerisinde giderilecektir. Aksi halde idare, üretimi ve nakliyeyi durdurabilir, üretimin ayrı bir yerde stoklanarak daha sonra tartılmasını isteyebilir veya malzemeyi dışarıda tarttırabilir. Bu nedenle oluşabilecek masraflar yükleniciye aittir.
 4. 26- Hakedişler aylık olarak düzenlenir. Hakedişler idarenin istediği formatta hazırlanır.
 5. 27- İdarenin malzeme ihtiyacı olması ve tesislerin kurulumunun gecikmesi sebebi ile malzeme üretimine başlanılmamış olması veya tesislerde her hangi bir sebeple üretimin durması gibi hallerde idare kendisi için gerekli malzemeyi dışarıdan temin eder ve bedelini yüklenicinin hak edişinden düşer.
 6. 28- Hammadde üretim konusu ocaktan karayolları trafik kanununda belirtilen tonajda kamyonlara yükleme yapılacaktır. Cezai işlem durumunda ceza yüklenici tarafından ödenecektir.
 7. 29- İş kanununun gerektirdiği tüm iş ve işlemler, şantiyede bulunması gereken ikaz levhaları gibi tüm önlemler yüklenici tarafından sağlanacaktır.
 8. 30- Yüklenici üretime başlamadan önce İdarenin belirlediği Maden Mühendisinin Daimi Nezaretçi olarak atanmasını sağlayacaktır. Daimi Nezaretçi için gerekli masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Vardiyalı çalışma esnasında da teknik personel bulundurulacaktır. Bulundurulmadığı takdirde günlük 3.000,00 TL. ceza kesilecektir.
 9. 31- Şantiyeden Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden (MAPEK) alınan sevk fişleri olmadan malzeme çıkmayacaktır.
 10. 32- Patlatma izni ile ilgili resmi işlemler yüklenici tarafından takip edilip yapılacaktır. Bu işlemler için gerekli giderler yüklenici tarafından karşılanacak olup ilave bedel ödenmeyecektir.
 11. 33- Patlatma yapılacağı zaman, her patlatma öncesinde; patlatma işleminden 2 saat önce ve son ikaz olarak 30 dk. önce idareye bilgi verilecek; patlatma alanında kesinlikle hiç kimse kalmayacak şekilde şantiye alanı boşaltılacak. İdarenin görevlilerinin nezaretinde patlatma kayıt defterine patlatma sorumlusunun bilgileri de olacak şekilde kaydedilecektir.
 12. 34- Hammadde üretim sahasında 1 adet kantar yerleştirilecektir. Tartımlar, boş - dolu şeklinde yapılacak olup kantarın sorumluluğu Belediyeye ait bir personel tarafından gerçekleştirilecektir.  
 13. 35- Hammadde üretim sahasına ulaşımı sağlayan Başköy grup köy yolu güzergâhında oluşacak olan hasarlar ihaleyi alanın sorumluluğundadır. Yolun zarar görmesi durumunda yetkili idarelerin talimatları doğrultusunda işletme yapan firma bu kısımların tadilatlarını yapacaktır. Belediye bu durumdan sorumlu değildir. Köy ihtiyar heyeti ile yapılan protokol idareye sunulacaktır
 14. 36- Ocaktan çıkan toprak ve benzeri malzemelerin tamamı idareye ait olup şantiye sınırları içerisinde idarenin gösterdiği yere stoklanacaktır. Bu malzemelerin, yüklenmesine, taşınmasına ve stoklanmasına herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

MADDE 37- Kademelerde ve aynalarda düzgün ve belirgin bir yüzey elde edilene kadar malzeme alımına devam edilecektir. Kademelerde serbest ve asılı malzeme bırakılmayacaktır. Kademelerde araç geçişleri için emniyetli genişlik sağlanacaktır. Bu işin sorumluluğu yükleniciye aittir.

MADDE 38- Yıllara göre planlanan üretim miktarları; 

YILLAR

2022

2023

2024

2025

2026

ÜRETİM MİKT.

150.000 TON

150.000 TON

150.000 TON

150.000 TON

150.000 TON

 1. 39- Şantiyede oluşacak her türlü çöp ve atık malzeme yüklenici tarafından katı atık yönetmeliği ve atık yağlar yönetmeliğine uygun olarak şantiyeden uzaklaştırılacaktır.
 2. 40- Çalışma sırasında çevreye, üçüncü şahıslara ve mallarına verilebilecek zararlardan yüklenici sorumludur.
 3. 41- Şantiye içindeki bütün yollar her 2 saat aralıklarla sulanacaktır. Sulamanın aksatılması durumunda günlük olarak 1.000 TL ceza yazılacaktır
 4. 42- Kış aylarında şantiye içi ulaşım yollarında karla mücadele işi yüklenici tarafından yapılacak olup, yollar araç giriş ve çıkışına uygun hale getirilecektir.
 5. 43- Olabilecek kazalarda, çalışma sahalarındaki işçiler ve personeli dahil 3. Kişilerinde kazaya uğramaları halinde tedavilerine ilişkin giderler de, kendilerine ödenecek tazminatlar da yükleniciye aittir.
 6. 44- Ayrıca yüklenicinin işçi ve personeli ile kazadaki 3. Kişilerin iş başında yada iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatlarda yüklenici tarafından karşılanacaktır.
 7. 45- Taahhüdün yerine getirilmesi kaybından ve 3. Şahıslara karşı yapılacak her türlü zararlardan yüklenici doğrudan doğruya sorumludur.
 8. 46- İş güvenliği uzmanı şantiye alanını sürekli denetleyecek, gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol edecek, alınması gereken her türlü tedbir ve eksikleri rapor halinde idareye sunacak. Yüklenici alınması gereken bu tedbirlerle ilgili doğrudan sorumlu olup eksikleri derhal gidermekle yükümlüdür.
 9. 47- Tahsis ihalesi alan yüklenici sözleşmenin imzalanmasını müteakip, yer tesliminden önce idarenin emrinde kullanılmak üzere şartname eki “Araç Özel Teknik Şartnamesine” uygun 1 aracı idareye tahsis edecektir. Aksi takdirde yer teslim yapılmayacak. İhaleyi alanın sözleşmeyi tek taraflı iptal etmesi, işi bırakması, kusurundan dolayı ihalenin idarece iptal edilmesi ve tahsis suresinin tamamlanması halinde araç idare adına tescil edilecektir. Aksi taktirde aracın kasko değeri kadar bedel kesin teminattan düşülerek Belediyeye gelir olarak kaydedilecektir.
 10. 48- İçme suyu havzamızda bulunan ve aktif olarak kullanılan su alma yapısına zarar verilmesi durumunda oluşan zarar miktarı bedel % 25 fazlası ile ihaleyi alan tarafından Belediyeye ödenecektir.
 11. 49- Hammadde sahasında yapılacak çalışmalar nedeni ile su alma yapısındaki suyun bulanması durumunda çalışma derhal durdurulacaktır.

MADDE 50- “Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir.”

Müşterinin (Tüzel kişiliklerde yetkili temsilcinin)

Adı, Soyadı                    :

Tebligat Adresi              :

Telefon / Faks Nosu      :

E posta adresi (varsa)  :

İmza Tarihi                     :

İmzası                            :

EKLER:

 1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
 2. Hammadde – Arama/ İşletme Tesis ve Altyapı Tesis İzin Sahalarına ait Teslim Tesellüm Tutanağı
 3. Çevresel Etki Değerlendirme Belgesi
 4. Birim Fiyat Teklif Mektubu
 5. Araç Özel Teknik Şartnamesi
 6. MAPEG İşletme Ruhsatı

 

Başkan

 

   Rıfat ÖZER

    Belediye Başkanı

 

 

                 Üye                         Üye                                    Üye                                       Üye

 

           

 

         Hediye TARAKÇI    Adnan HARMAN              Korkmaz MAMAT                    Adnan İSTİF

             Meclis Üyesi        Meclis Üyesi                   Mali Hizmetler Müdürü          Yazı İşleri Müdürü

 

İHALE ŞARTNAMESİ İÇİN TIKLAYINIZ