GÜNEYSUBELEDİYESİ
BELEDİYEMİZDEN ARSA SATIŞ İHALESİ DUYURUSU

BELEDİYEMİZDEN ARSA SATIŞ İHALESİ DUYURUSU

BELEDİYEMİZDEN ARSA SATIŞ İHALESİ DUYURUSU

GÜNEYSU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

BİR ADET ARSA SATIŞ İHALESİ

Madde 1 -  İhalenin Konusu, Şekli, İşin Niteliği, Nevi Ve Miktarı

Güneysu Belediye Başkanlığına ait aşağıda tapu bilgileri olan arsa,  2886 sayılı Kanunun 45 nci Maddesi gereğince Açık Teklif (arttırma) İhale Usulü ile satışa çıkartılması;   

Madde 2 - İhalenin Nerede, Hangi Tarih Ve Saatte Yapılacağı

 İhale Güneysu Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda, 22 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 14:30’ da yapılacaktır.

 İhaleye iştirak edeceklerin, 5. maddede sıralanan belgelerin olduğu ihale dosyasını elden veya posta ile en son 22.06.2022 günü saat 14,30 ‘a kadar,  Merkez Mahallesi Adnan Menderes Cad. No:8/201 Güneysu/RİZE adresindeki,  Güneysu Belediye Başkanlığı Belediye Encümeni (İhale Komisyonu Başkanlığına) teslim edilecektir. Bu saatten sonra posta ile teklif gelmesi halinde ihaleye konulmayacak, bu husus bir tutanak düzenlenerek tespit edilecektir.

Madde-3 İhale Şartnamesi İle İlgili İrtibat Adresi Ve İhale Dokümanının Temini:

İhale ile ilgili ihale dokümanları, Güneysu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ayrıca www.guneysu.bel.tr adresinden “Bir Adet Arsa Satış İhalesi” ihale şartnamesine ulaşılabilir, (464) 3441105 Dahili:2) nolu telefondan bilgi alınabilir.

İhale şartname bedeli 500,00- TL. (BeşyüzTürkLirası) dir. İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler şartname bedelini Belediyemiz tahsilat servisine veya Ziraat Bankası Güneysu Şubesindeki TR27 0001 0008 1926 7168 8350 03 hesaba yatırarak şartnameyi temin edecektir.

S. No

Taşınmaz Bilgileri

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat Miktarı (%3)

1

Rize/Güneysu Ulucami Mahallesi 162 ada 6 parsel numaralı, 2.075,35 m² miktarındaki arsa vasıflı taşınmaz

1.660.280,00 TL.

49.808,40 TL.

Madde 4 – Muhammen Bedelleri ve Geçici ve Kesin Teminat

İsteklilerce muhammen bedelinin %3'ü oranında geçici teminatlarını ihale günü saat 14.30 ‘a kadar Belediyemiz Tahsilat Servisine veya Ziraat Bankası Güneysu Şubesindeki TR27 0001 0008 1926 7168 8350 03 hesaba yatıracaktır.

MADDE 5 -İhaleye Katılım Dosyasında Yer Alacak Belgeler:

            İhaleye Katılacak Gerçek Kişilerden; a)T.C. Kimlik fotokopisi.  b) Şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair belgelerin aslı. c) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış (tebligata esas adres beyanlı) ihale şartnamesi. d) Son on yıla ait akaryakıt istasyonu faaliyeti yapıldığına dair bağlı bulunduğu meslek odasından alınan belge.

İhaleye Katılacak Tüzel Kişilerden; a) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihi itibari ile geriye dönük son 3 aylık dönem içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. b) Noter tasdikli yetki belgesi. c)  Noter tasdikli imza beyannamesi. d) Şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair belgelerin aslı. e) İstekliler tarafından her sayfası imzalanmış (tebligata esas adres beyanlı) ihale şartnamesi. f) Son on yıla ait akaryakıt istasyonu faaliyeti yapıldığına dair bağlı bulunduğu meslek odasından alınan belge

g) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. 

Vekâleten gireceklerden; 1. veya 2. paragraflarda belirtilen evraklar ile birlikte vekâletname ve T.C. kimlik fotokopisi ile noter tasdikli imza beyannamesi

 

İLANI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ